Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Valtuustoaloite mainostilan myymisestä kunto- ja hiihtoreittien rahoituksen lisäämiseksi niiden kunnossapitoon

ROIDno-2018-2151

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Reino Rissanen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Kaupungin taloudelle on jälleen kerran luettu madonluvut tulevan vuoden 2019 osalta. Vaihtoehtoisia tulonhankkimislähteitä tulee selvittää jokaisella taholla, jotta palvelutason säilymistä voidaan turvata. Esitän, että kaupunki selvittää, onko sen mahdollista myydä mainostilaa kunto- ja hiihtoreittien varteen rahoituksen lisäämiseksi niiden kunnossapitoon."

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen liikuntapalvelujen palveluesimiehen valmisteltavaksi.

Päätös

Vapaa-ajan palvelujen talouspäällikkö valmistelee vastauksen valtuustoaloitteeseen.

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Aloitteessa ehdotetaan selvitettäväksi mainosmyyntipaikkojen hyödyntämistä latujen kunnossapidon rahoituksessa.

Liikuntapalvelujen kunnossapidon piirissä on tällä hetkellä 26 eri latua, joiden yhteispituus on noin 200 kilometriä. Vuotuinen kustannus tästä on noin 300 000 € (ilman mahdollisia lisätöitä) eli noin 5 €/kuntalainen. Näin ollen yhden latukilometrin kunnossapitäminen latukoneella maksaa vuositasolla keskimäärin 1500 €.

Kunnossapitoavustusten piirissä latuja on noin 500 kilometriä. Yhteisöille myönnetään vuosittain avustuksia latujen kunnossapitoon noin  20 000 €. Täten moottorikelkalla kunnossapidettävän avustusladun kilometrihinta on noin 40 €.

Liikuntapalvelut on kerännyt viime vuosien ajan hiihtolatujen kävijämäärätietoa elektronisten laskureiden avulla. Tämän tiedon pohjalta voidaan erittäin vähäisessä käytössä olevia latuosuuksia joko lakkauttaa tai muuttaa avustusladuiksi, mikäli on tarpeen aikaansaada säästöjä.

Mainospaikkamyynnillä saatettaisiin saada pieniä tulovirtoja aikaiseksi. Myynnin toteuttamisessa olisi kuitenkin useita vaikeuksia: Kaupungilla ei ole mainosmyyjiä, joten henkilöresursseja tarvittaisiin kohdistaa myyntiin. Näin ollen mainosmyynnillä saatavat tulot eivät välttämättä riittäisi kattamaan myynnistä aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi suuri osa laduista kulkee yksityisten mailla. Myös mainospaikkojen aiheuttamat turvallisuusriskit tulisi huomioida suunittelussa. Näin ollen mahdollisia uusia mainospaikkoja ei todennäköisesti löytyisi kovinkaan helposti. Luonteva alue ladunvarsimainoksille on Ounasvaaran hiihtostadion, jossa sellaisia jo onkin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee liikuntajohtajan selvityksen tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Aloitteentekijät

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.