Sivistyslautakunta, kokous 28.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Toimen täyttölupa ja haettavaksi julistaminen/51200002, 08.12.2020
§ 22 Palveluesimiehen viran nro 39407162 täyttäminen / Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluohjaus, 15.12.2020

Kirjastonjohtaja
§ 4 Määräaikainen kirjastonhoitaja , 15.12.2020
§ 5 Määräaikainen kirjastoapulainen (vakanssi 20010021), 15.12.2020
§ 6 Määräaikainen kirjastoapulainen (vakanssi 20010006), 15.12.2020
§ 7 Määräaikainen kirjastovirkailija (vakanssi 72149002), 15.12.2020
§ 8 Määräaikainen kirjastosihteeri (vakanssi 19990001), 17.12.2020
§ 9 Yleisten kirjastojen digihankkeen projektipäällikkö, jatko, 17.12.2020

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
§ 1 Ero koulusihteerin toimesta/Marja Parkkila, 07.01.2021
§ 5 Irtisanoutuminen vakanssi 71397014, 19.01.2021
§ 169 Opetuspäällikön viran 54780004 täyttäminen, 14.12.2020
§ 170 Koulupsykologin viran 2300007 täyttäminen määräaikaisesti, 15.12.2020
§ 171 Koulupsykologin viran 23030001 sijaisuuden täyttäminen, 15.12.2020
§ 172 Koulupsykologin viran 2303005 täyttäminen, 15.12.2020
§ 176 Lapin musiikkiopiston vakanssien nimikkeiden muutokset 1.8.2021 alkaen, 17.12.2020
§ 179 Vakanssien nimikkeiden muutokset Lapin musiikkiopistossa, 21.12.2020
§ 181 Täyttöluvat perusopetuksen opettajien vakansseihin lv 2021-2022, 22.12.2020
§ 182 Lapin musiikkiipiston täyttöluvat lv 2021-2022, 22.12.2020
§ 183 Täyttölupa erityissuunnittelijan virka 45670009, 22.12.2020
Muu päätös:
§ 7 Tuntikehys lukuvuodelle 2021-2022, 19.01.2021
Tilanvuokrauspäätös:
§ 177 Ylikylän koulun Keltakankaan yksikön tilojen luovuttaminen tapahtumakäyttöön, 17.12.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 3 Tutkimuslupa/Emilia Lager ja Laura Laitinen, 15.01.2021
§ 166 Tutkimuslupa/Tampereen yliopisto Elina Kestilä-Kekkonen, 08.12.2020
§ 174 Tutkimuslupa Anuliisa Kemppainen, 16.12.2020

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Hankintapäätös:
§ 5 Mikroskoopin hankinta Lapin maakuntamuseolle, 15.01.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Kirjastonhoitajan toimen (vakanssi nro 72131002) täyttölupa, 07.01.2021
§ 2 Kirjastosihteerin toimen (vakanssi nro 19990001) täyttö, 12.01.2021
§ 3 Erikoiskirjastonhoitajan toimen (vakanssi nro 71852006) täyttö, 12.01.2021
§ 4 Nuorisotoiminnan koordinaattorin määräaikaisen tehtävän täyttö, 12.01.2021
§ 7 Nuoriso-ohjaajan toimen määräaikainen täyttö, 18.01.2021
§ 39 Ero toimesta Mylly (vakanssinumero 36435008), 02.11.2020
§ 44 Lapin maakuntamuseon amanuenssin toimen (vakanssi nro 900002) täyttölupa, 12.01.2021
§ 45 II-konserttimestarin toimen (vakanssinumero 21640001) täyttäminen, 22.12.2020
§ 46 Nuoriso-ohjaajan toimen (36435016) täyttö 2021, 23.12.2020
§ 49 K0-koordinaattorin tehtävän täyttö, 23.12.2020
§ 50 Virhekirjaus, 31.12.2020

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 6 Täyttölupa / Varhaiskasvatuspalvelut, 20.01.2021
Tutkimuslupapäätös:
§ 8 Tutkimuslupa / Anne Mertala, 20.01.2021
§ 140 Tutkimuslupa / Riikka Tervo, 21.12.2020

Rehtori Syväsenvaaran koulu
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Koulunkäynninohjaajan määräaikainen sijaisuus 7.1.-4.6.2021, Syväsenvaaran koulu  , 10.12.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
§ 240 Koulunkäynninohjaajien vakanssien täyttölupa 1.8.2021 alkaen, 16.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Mari Jolanki esitti, että viranhaltijapäätös RoiDno-2021-170 Tuntikehys lukuvuodelle 2021-2022 palautetaan uudelleen valmisteluun. Riittävän valinnaisuuden varmistaminen 8.luokalla yksisarjaisille yläluokille on taattava ja kirjaus lisätuntien antamisesta ja tuntien määrästä näille luokille lisättävä tuntikehyspäätökseen.

Sivistyslautakunnan jäsenet kannattivat yksimielisesti esitystä.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta viranhaltijapäätökseen RoiDno-2021-170. Tuntikehys lukuvuodelle 2021-2022 palautetaan uudelleen valmisteluun. Riittävän valinnaisuuden varmistaminen 8.luokalla yksisarjaisille yläluokille on taattava ja kirjaus lisätuntien antamisesta ja tuntien määrästä näille luokille lisättävä tuntikehyspäätökseen.

Muilta osin sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen.

Tiedoksi

Koulutuspalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.