Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelman päivittäminen

ROIDno-2019-1460

Valmistelija

  • Kaisa Kuula-Bullat, lapin musiikkiopiston rehtori, kaisa.kuula-bullat@rovaniemi.fi

Perustelut

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaan on laadittu Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelma, joka on otettu käyttöön 1.8.2018 lukien. Opetussuunnitelmaa on päivitetty keväällä 2018 ja muutokset hyväksytty koulutuslautakunnan 24.5.2018 kokouksessa.

Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat oppilaat, jotka ovat aloittaneet heinäkuun 2018 jälkeen. Vanhoja opetussuunnitelmia voivat suorittaa oppilaat, joiden opinnot ovat alkaneet ennen elokuuta 2018. Näitä vanhoja opetussuunnitelmia voidaan noudattaa aina 31.7.2021 asti. 

Uudessa opetussuunnitelmassa Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistuksessa ja päättötodistuksessa pitää mainita kunkin opintokokonaisuuden nimi ja laajuus. Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelmassa on määritelty opintokokonaisuudet vain instrumenttiopintoihin ja musiikin hahmotusaineille, ei lainkaan yhteismusisoinnille. Tässä päivityksessä ehdotetaan, että musiikin perusopinnoissa instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi määritellään yhdeksi opintokokonaisuudeksi. Oppilaaksi ottamisen periaatteeksi valintakokeen sijaan toivotaan kirjattavaksi, että oppilaat pyritään ottamaan valintakokeen kautta. 

Sivistyslautakunta 28.5.2020:

OPINTOKOKONAISUUDET PERUSOPINNOISSA

Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 555 tuntia. Laskennan perusteena on oppilaan kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu

·       Johdatus instrumenttiopintoihin yhteismusisointiin: 55 tuntia
·       Instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi 1: 111 tuntia
·       Instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi 2: 167 tuntia
·       Instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi 3: 222 tuntia
 

Laulussa:

Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 555 tuntia. Laskennan perusteena on oppilaan kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu.

·       Johdatus lauluopintoihin ja yhteismusisointiin 55 tuntia
·       Lauluopinnot ja yhteismusisointi 1: 222 tuntia
·       Lauluopinnot ja yhteismusisointi 2: 278 tuntia 

MUSIIKIN HAHMOTUSAINEIDEN OPINTOKOKONAISUUDET PERUSOPINNOISSA

Pakollisten opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 245 tuntia.

Musiikin perusopinnoissa opintokokonaisuuksia ovat (a) instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi -opintokokonaisuudet sekä (b) musiikin hahmotusaineiden opintokokonaisuudet. Ne etenevät taitotason mukaisessa järjestyksessä tasolta toiselle. Opintokokonaisuus on suoritettu, kun oppilas on saavuttanut sen tavoitteet. Siten opintokokonaisuuden kesto on yksilöllinen, ja mahdollinen maininta lukuvuosien määrästä on vain laskennan perusteena.

Kukin oppilas opiskelee kulloinkin yhtä instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi -opintokokonaisuutta. Musiikin hahmotusaineiden opiskelu on mahdollista aloittaa jo 7–8-vuotiaana vapaaehtoisella opintokokonaisuudella Avaimet musiikin hahmotukseen. Musiikin hahmotus 1a -opintokokonaisuus alkaa sinä vuonna, jona oppilas täyttää yhdeksän vuotta. Jos hän haluaa suorittaa yhdistetyn Musiikin hahmotus 1a:n ja 1b:n yhdessä lukuvuodessa, suositeltava aloitusikä on kymmenen vuotta.

Instrumenttiopinnot ja yhteismusisointi -opintokokonaisuuksiin sisältyvät instrumentin oppitunnit sekä yhteismusisointi, joka voi tapahtua harjoitusten ja/tai instrumenttituntien puitteissa. Yhteismusisointi alkaa opintojen alussa ja kestää koko opintoajan. Se tukee rytmitajun, harmoniakorvan ja nuotinlukutaitojen kehittymistä. Oppilas oppii kuulemaan itsensä lisäksi laajempaa soivaa kokonaisuutta ja erottamaan eri äänten keskinäisiä suhteita kuten melodiaa ja säestystä. Esiintyminen yhdessä toisten kanssa voi antaa myönteisiä kokemuksia, alentaa esiintymisen kynnystä ja edistää opiskelumotivaatiota. Yhteismusisointi laajentaa oppilaan ohjelmistoa ja musiikintuntemusta.

Pienessä yhteismusisointiryhmässä oppilaat oppivat nopeasti tuntemaan toisensa ja viihtymään yhdessä, mikä kannustaa heitä hyviin suorituksiin. Isommassa yhtyeessä opitaan yhteistyötaitoja kuten toistensa tukemista ja hiljentymistä omaa vuoroa odottaessa. Orkesterissa ja kuorossa opitaan seuraamaan johtajaa, pitämään tasainen perussyke ja eriyttämään tarkasti dynamiikan vivahteita. Yhtyeet ja orkesterit pyritään muodostamaan samanikäisistä ja -tasoisista oppilaista, mikä helpottaa ryhmäytymistä.

Kamarimusiikki on vaativaa yhteismusisointia, joka kehittää itsenäistä muusikkoutta. Ryhmällä on ohjaava opettaja, joka voi ajan mittaan jättäytyä avustavaan rooliin oppilaiden ottaessa yhä enemmän vastuuta omasta musisoinnistaan. Kamarimusiikki edellyttää oppilaalta varsin pitkälle kehittyneitä instrumenttitaitoja.

SYVENTÄVIEN OPINNOT

Opintokokonaisuuden laajuus on 302 tai 326 tuntia riippuen oppilaan valitsemista musiikin hahmotusaineista. Laskennan perusteena on oppilaan kokonaistyömäärä, johon kuuluvat oppitunnit, yhteismusisointi ja kotiharjoittelu. 

MUSIIKIN HAHMOTUSAINEIDEN OPINTOKOKONAISUUDET SYVENTÄVISSÄ OPINNOISSA

Opintokokonaisuuksien laskennallinen laajuus on 174 tai 198 tuntia. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä edellä mainitut Lapin musiikkiopiston opetussuunnitelmaan tehtävät täydentävät muutokset.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin musiikkiopisto