Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Muilta kunnilta perittävät maksut varhaiskasvatuksessa

ROIDno-2020-1682

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuslain 4§:n mukaan kunnan on huolehdittava lasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä asukkailleen sisällöltään sellaisena ja siinä laajuudessa kuin tässä laissa säädetään. Kunnan asukkailla tarkoitetaan tässä laissa kuntikuntalaissa (201/1994) tarkoitettua kotikuntaa. Kiireellisissä tapauksissa tai olosuhteiden niin vaatiessa kunnan on huolehdittava lasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä muullekin kunnassa oleskelevalle henkilölle kuin kunnan asukkaille(varhaiskasvatuslaki §6).

Laissa ei ole erityisiä säädöksiä kuntien välisistä korvauksista. Kunnissa on tehty erilaisia ratkaisuja. Toisissa oleskelukunta vastaa kustannuksista, toisissa kotikunta on sopimuksella sitoutunut sen korvaamaan.

Valmistelijan esitys:

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalvelun paikkoja myydään maksusitoumuksen perusteella muille kunnille. Varhaiskasvatuspalveluista peritään korvaus vuosittain määritellyn palvelun tarpeen mukaisen päivähinnan mukaan. Rovaniemen kaupunki perii huoltajilta asiakasmaksun. Varhaiskasvatuspalveluiden päivähinnat määritellään vuosittain palveluluettelossa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää periä lapsen kotikunnalta varhaiskasvatuksen järjestämisen kustannukset vuosittain määritellyn palvelun tarpeen mukaisen päivähinnan mukaan. Rovaniemen kaupunki perii huoltajilta asiakasmaksun.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut