Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Oikaisuvaatimukset koskien tuntikehyspäätöstä 2020 - 2021

ROIDno-2020-372

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Katri Keisu, opetuspäällikkö, katri.keisu@rovaniemi.fi

Perustelut

Päätökseen ROID-2020-372/Tuntikehys 2020-2021 on tullut 4 oikaisuvaatimusta:

  • Narkaus-Kämän kylät ry ja Kivitaipaleen kyläyhdistyksen oikaisuvaatimus

  • Taipaleen koulun vanhempien, Nivankylän koulun vanhempien ja Kaukon koulun vanhempien oikaisuvaatimus

  • Ojanperä-Paavalniemen kylätoimikunnan puolesta Kilpeläisen tekemä oikaisuvaatimus 

  • Nivankylän kyläyhdistyksen oikaisuvaatimus

Perusopetuksen tuntikehys on kokonaisuus, jossa tulee huomioida resurssien jakaminen mahdollisimman toimivana kokonaisuutena kaikki koulut huomioiden. Sen valmistelee työryhmä, joka muodostuu pääosin rehtoreista. Lukuvuoden suunnittelusta yksikkötasolla vastaavat rehtorit ja koulunjohtajat tuntikehyksen mukaisesti. Nyt tehdyllä tuntikehyspäätöksellä ei ole millään tavalla yhteyttä kouluverkon mitoituksen suunnitteluun, kuten oikaisuvaatimuksessa viitataan. 

Opetusyhmien määrässä, ryhmäkoossa ja henkilökunnan määrässä tapahtuu vuosittain muutoksia useilla eri kouluilla. Muutokset ovat suuremmilla kouluilla vuosittaisia ja luonnollinen osa toiminnan suunnittelua.

Tärkein periaate tuntikehyksen jakamisessa on yhdenvertaisuus ja yhdenmukaisuus, riippumatta koulujen koosta tai sijainnista. Esimerkiksi koulunsa aloittavien lasten määrällä ja 11 -vuotisen perusopetuksen suorittavien oppilaiden määrällä on merkittävä vaikutus tuntikehyksen jakamisessa. Lukuvuoden 2020-2021 tuntikehys ja ryhmäkoot on jaettu koulutuslautakunnan vuonna 2016 hyväksymien perusopetuksen järjestämisperiaatteiden mukaisesti. 

Oppilasryhmäkoot vaihtelevat tällä hetkellä jo suuresti kaupungin eri koulujen välillä, suurimmillaan luokkakoot ovat keskustan alueen kouluilla, joissa on ryhmissä on enimmillään 27 oppilasta. Pelkkään oppilasmäärään perustuva tuntikehyksen jakaminen ei huomioi koulujen luokkakohtaisia erityistarpeita, kuten erityisen tuen päätöksiä, joista 11 -vuotisessa, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vaikuttavat ryhmien muodostukseen em. tavalla. Siksi tuntikehyksen jakoa arvioitaessa ei kannata tarkastella pelkästään oppilasmäärää.  

Tuntikehyksen jakaminen lukuvuodelle 2020-2021 aloitettiin keräämällä koulunjohtajien ja rehtoreiden esitykset tuntikehyksestä lukuvuodelle 2020-2021. Koulunjohtajien ja rehtoreiden tekemien ensimmäisten esitysten jälkeen, olisi lukuvuodelle 2020-2021 jouduttu resursoimaan 10 uutta opetusryhmää. Kymmenen opetusryhmän lisäys olisi tuonut mukanaan noin 500 000 €:n kustannusten lisäyksen koulutuspalveluiden henkilöstömenoihin. Koulutuspalveluiden johtoryhmän käsittelyn jälkeen tuntikehysesityksen valmistelua jatkettiin. 

Kymmenen opetusryhmän lisäykseen alkuperäisessä esityksessä ei löytynyt perusteluja esimerkiksi oppilasmäärän kasvusta. Sen sijaan tulevana lukuvuonna poikkeuksellisen suuri 11 -vuotisen opetuksen lasten määrä koko kaupungin alueella lisää opetusryhmien määrää. Perusopetuslaki 30 § ja perusopetusasetus 2 § 3 mom. edellyttää, että 11 -vuotisen perusopetuksen käyvän lapsen opetusryhmässä saa olla maksimissaan 20 oppilasta. Tuntikehyspäätös ei siis ole säästöpäätös, vaan lukuvuodelle 2020 - 2021 resurssia lisätään edellisestä lukuvuodesta.  Päätöksessä on lisätty edelliseen tuntikehykseen verrattuna viisi uutta ryhmää ja 140 tuntia. 

Jotta kaikkia kuntalaisia kohdeltaisi tasavertaisesti, tarkoittaisi Nivankylän kyläyhdistyksen esitys tuntikehyksen korjaamisesta suuria muutoksia koko kaupungin tuntikehysesitykseen ja samalla huomattavan suurta menolisäystä henkilöstömenoihin. Tuntikehyksen lisäys Taipaleen, Nivankylän ja Kaukon kouluille tarkoittaisi tasapuolisuuden nimissä myös tuntikehyksen lisäystä noin seitsemään muuhun opetusryhmään ja aiheuttaisi yhteensä noin 500 000 euron menolisäyksen. Yhden opetusryhmän lisäys tarkoittaa keskimäärin noin 50 000 euron menolisäystä.

Sekä Nivankylän, Taipaleen että Kaukon koulujen toiminta on suunniteltu lukuvuodelle 2020 - 2021 kahteen opetusryhmään/koulu. 

Seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla toimimalla ryhmäkoot noudattavat Rovaniemen kaupungin perusopetuksen järjestämisperiaatteita ja ryhmäkoot jäävät varsin maltillisiksi. Tällä tavoin turvataan myös se, että kaikilla Rovaniemen kaupungin kouluilla oppilaita kohdellaan tasavertaisesti.

Koulu

1.-3. luokat

4.-6. luokat

Oppilaat yhteensä

Tuntikehys yhteensä

Erityisen tuen päätökset

Nivankylän koulu

19 opp.

20 opp.

39 opp.

Tuntikehys 52 h, erityisopetus 6 h, tukiopetus 1 h, kerho 1 h

Ei yhtään erityisen tuen päätöstä.

Taipaleen koulu

20 opp.

21 opp.

42 opp.

Tuntikehys 52 h, erityisopetus 5 h, elämänkatsomustieto 1 h, tukiopetus 1 h, kerho 1 h

Yksi erityisen tuen päätös, ei pidennettyä oppivelvollisuutta (11 v.).

Kaukon koulu

16 opp.

15 opp.

31 opp.

Tuntikehys 52 h, erityisopetus 4 h, elämänkatsomustieto 2 h,tukiopetus 1 h, kerho 1 h

 

Kaksi erityisen tuen päätöstä, joista toinen pidennetty oppivelvollisuus (11 v.)

Koulun toiminta on pedagogisesti täysin mahdollista toteuttaa kahdessa yhdysluokassa, opetuksen tavoitteet eivät vaarannu ja opetussuunnitelmaa pystytään toteuttamaan sen edellyttämällä tavalla. Myös lukujärjestykset on mahdollista toteuttaa kahden yhdysluokan koulussa. Rovaniemen kouluista Vikajärven koululla on tälläkin hetkellä kaksi yhdysluokkaa, luokat 1-3 ja 4-6. 

Kolmen ikäluokan sovittaminen yhteen yhdysluokkaan ei ole vuorokurssiopetuksessa ongelmatonta, muttei myöskään mahdotonta. Yhdysluokassa voidaan noudattaa vuorokurssiperitaatetta, mutta opetus voidaan toteuttaa kokonaan myös oppilaiden vuosiluokkien mukaisesti tai osittain vuorokurssiperiaatetta noudattaen. Mikäli edetään vuorokursseittain on tärkeää huolehtia opiskeltavien sisältöjen jatkuvuudesta ja johdonmukaisesta etenemisestä. Kolmen luokan yhdistävässä yhdysluokkaopetuksessa on hyvät edellytykset edistää opetuksen eheyttämistä ja toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Kaikessa yhdysluokkaopetuksessa hyödynnetään erityisesti vertais- ja mallioppimisen mahdollisuuksia. Yhdysluokissa lähiopetusta voidaan tukea ja rikastaa myös etäyhteyksiä hyödyntäen. Eriyttäminen on perusopetuksessa arkipäivää ja sitä toteutetaan suuressa määrin jatkuvasti, vaikka oppilasryhmässa olisi pelkästään keskenään saman ikäisiä oppilaita. 

Mikäli em. koulujen yhdysluokkarakenne säilytetään lautakunnan päätöksen §37/2020 mukaisena Rovaniemen koulutuspalveluiden talous säilyy kestävällä pohjalla ja samalla säilytetään lukuvuoden 2020-2021 ajan em. koulut kuntalaisten lähipalveluna. §37/2020 mukainen päätös kohtelee kaikkia rovaniemeläisiä perusopetuksen oppilaita tasa-arvoisesti ja huomioi koulujen erityispiirteet.

Oikaisuvaatimuksessa mainittuun palveluverkon valmisteluun liittyen koulutuslautakunta on päättänyt käynnistää vuonna 2019 mahdolliseen Nivankylän, Kaukon ja Vikajärven koulujen lakkauttamiseen liittyvän kuulemis- ja osallisuusprosessin. Myös Nivankylässä on järjestetty 23.10.2019 kaikille avoin keskustelu- ja kuulemistilaisuus. Tilaisuudessa on avoimesti kerrottu valmistelun tilanteesta ja annettu informaatiota koulun toiminnasta ja taloudesta. Palvelualuepäällikkö on käynyt myös Nivankylän, Kaukon ja Taipaleen koulun henkilökunnan kanssa kouluilla keskustelemassa ennen kouluverkkoon liittyvän valmistelun käynnistämistä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimukset edellä esitetyin perusteluin.

Päätös

Toimialajohtajan muutettu esitys:

Oikaisuvaatimuksen alainen tuntikehystä koskeva päätös on käsitelty uudestaan sivistyslautakunnassa, jolloin tuntikehystä koskeva päätös on muuttunut. Uuden päätöksen vuoksi oikaisuvaatimus on käynyt tarpeettomaksi ja sivistyslautakunta jättää sen tutkimatta.

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti.