Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Oikaisuvaatimus lautakunnan päätöksestä 27.2.2020 §24

ROIDno-2019-2567

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Auttin Seudun Kylätoiminta ry on tehnyt aloitteen Auttin ulkoilureitin vahvistamisesta reittitoimituksella.

Rovaniemen maalaiskunta on rakentanut vuonna 1988 Auttin kylälle ulkoilureitin. Reitti sijaitsi silloin osin kunnan ja osin yksityisten omistamilla mailla. Maanomistajien kanssa tehtiin tuolloin ulkoilureitin käyttöoikeussopimukset, joiden mukaan alueet luovutettiin korvauksetta rakentamiseen. 

Kunnan omistama maa-alue on myöhemmin myyty yksityiselle yritykselle, jonka kanssa tehtyyn kauppakirjaan valaistu kuntorata/latu on merkitty rasitteeksi. Viime vuonna yritys pyrki irtisanomaan kauppakirjan rasitteen, kaupungin siihen suostumatta.

Auttin Seudun Kylätoiminta ry:n mukaan ulkoilureitti tulisi rakentaa täydeksi kehäksi nykyiseen lähtöpisteeseen saakka. Auttin Seudun Kylätoiminta ry on myös valmis ulkoilureittitoimituksen jälkeen hallinnoimaan reittiä ja pitämään sen päätösten edellyttämässä kunnossa.

Ulkoilureitin perustamiseksi on kunnan laadittava reittisuunnitelma, jonka alueellinen ELY-keskus vahvistaa. Reittitoimitusta hakee reitin pitäjä, esimerkiksi kunta. Toimituksissa merkitään kiinteistörekisteriin reittisuunnitelman mukainen tai kaavaan merkitty ulkoilu- tai moottorikelkkareitti. Toimituksessa päätetään muun muassa reitin perustamisen takia maksettavista korvauksista. Reitin pitäjän on haettava reittitoimitusta Maanmittauslaitokselta vuoden kuluessa siitä, kun reittisuunnitelma on hyväksytty ja päätös on saanut lainvoiman. Toimituksen kustannuksista vastaa reitin pitäjä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta käynnistää reittisuunnitelman laatimisen ja reittitoimituksen hakemisen Auttin ulkoilureitille.

Merkittiin, että kokouksen alussa kaupunginlakimies Ville Vitikka ja liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen olivat kuultavana asiassa.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 27.2.2020 (§ 24) käynnistää reittisuunnitelman laatimisen ja reittitoimituksen hakemisen Auttin ulkoilureitille. Riitta ja Markku Niemelä (Arctic Fantasy Oy) ovat tehneet päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa pyydetään hylkäämään reittitoimituksen käynnistäminen (koska osoitettavaa ulkoilureittiä ei ole eikä reitille ole tarvetta) ja lakkauttamaan latureitti tarpeettomana.

Ulkoilureitin perustamiseksi on kunnan laadittava reittisuunnitelma, jonka alueellinen ELY-keskus vahvistaa. Suunnitelman laatimisvaiheessa kuullaan alueen maanomistajia ja asukkaita. Tässä vaiheessa selvitetään mm. reitin tarpeellisuus ja mahdolliset reittivaihtoehdot. Ilman suunnitteluvaihetta ei reitin tarpeellisuuteen voida ottaa kantaa. Mikäli esimerkiksi havaitaan, ettei reittitoimitukselle ole tarvetta, voidaan suunnitteluprosessi keskeyttää. Mahdollisesta reittitoimituksen hakemisesta tehdään erillinen päätös.

Kuntalain § 136 mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen, koska lautakunnan päätös koskee valmistelua.

Päätös

Toimialajohtajan muutettu esitys:
Sivistyslautakunta päättää jättää tutkimatta oikaisuvaatimuksen, koska lautakunnan päätös koskee valmistelua.

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät