Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Saamen kielen opetuksen tarjoaminen perusopetuksessa lukuvuonna 2020 - 2021

ROIDno-2020-1750

Valmistelija

  • Katri Keisu, opetuspäällikkö, katri.keisu@rovaniemi.fi
  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Saamen kielen opetus Rovaniemen kaupungin peruskouluissa lukuvuonna 2020-2021

Rovaniemellä asuu saamelaiskäräjien tilaston mukaan hieman alle 1000 saamelaista. 

Rovaniemen kaupungin koulutuspalvelut on käynnistänyt syksyllä 2017 saamen kielen opetuksen kehittämishankkeen. Hankkeen tavoitteena on edistää saamen kielen opetusta perusopetuksessa niin, että kaupungin noin 500 saamelaislapselle tarjotaan mahdollisuus oman kielen ja kulttuurin entistä monipuolisempaan opiskeluun. Näin Rovaniemi voi profiloitua nykyistä enemmän maakunnan pääkaupungiksi, joka ottaa vastuuta maakuntansa alkuperäiskielen tilasta ja tulevaisuudesta. 

Saamen kielen opetus on Rovaniemellä aikaisemmin liitetty A2-kielen opetukseen ja oppilaille on järjestetty koulukuljetukset saamen tunneille. Kuljetusten loputtua vuonna 2008 saamen opetuksen järjestäminen tuli merkittävästi vaikeammaksi ja oppilasmäärät vähenivät merkittävästi. Tämän jälkeen Rovaniemellä ei ole ollut mahdollista luoda pysyvää käytäntöä saamen opetuksen järjestämiseen. Lukuvuosina 2018–2019 ja 2019-2020 Rovaniemen koulutuspalveluissa edistettiin saamen opetusta järjestämällä kokeiluna oppilaiden kuljetukset perusopetusta täydentävän saamen kielen ja pohjoissaamen A2-kielen tunneille. Kokeilun seurauksena saamenryhmien määrää saatiin lisättyä ja saamen kielen opetusta saavien oppilaiden määrä lähes nelinkertaistui. Tästä kehityksestä Rovaniemen kaupunki on saanut paljon positiivista palautetta. Rovaniemen koulutuspalveluissa on tavoitteena jatkaa kokeilua yhä lukuvuonna 2020–2021. Koska kyseessä on kokeilu, tilannetta tullaan arvioimaan edelleen vuosittain. 

Saamen kielen opetukseen lukuvuodelle 2020–2021 on ilmoitettu kokonaisuudessaan 67 oppilasta, joista 63 pohjoissaameen. Ilmoittautuneita on 18 eri koululta ja kaikilta perusopetuksen luokka-asteilta. Yhteistyötä tehdään myös Lapin yliopiston harjoittelukoulun, Kristillisen koulun ja Steinerkoulun kanssa. Ilmoittautuneista oppilaista 19 oppilaalle tarvitaan kuljetus saamen tunneille. Kuljetukset on tarkoitus järjestää siten, että lähtö ja paluu ovat oppilaan omalla koululla. Lukuvuonna 2019–2020 kaupungin tasolla saamen opetukseen liittyviä kuljetuksia on kertynyt noin 100 km viikossa, poislukien kevään 2020 etäopetusjakso. Kuljetuskustannukset ovat yhteensä noin 6000 euroa. Opetuksen järjestäjä saa valtionavustusta perusopetusta täydentävään oman kielen opetukseen jokaisesta opetusryhmästä, jossa on lukuvuoden alussa 4 oppilasta. Useimmilla kouluilla on kuitenkin vain 1–2 saamenopiskelijaa, jolloin opetusryhmiä ei muodostu. Jotta saamen opetusta saataisiin tarjottua mahdollisimman kattavasti, on välttämätöntä kuljettaa oppilaita koululta toiselle tai järjestää etäopetusta. Koska saamenopetukseen on ilmoittautunut myös alkuopetuksen oppilaita, on perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen toteuttaminen lähiopetuksena ainakin heille perusteltua. Kaupungin reuna-alueille sekä koltan- ja inarinsaamen lukijoille opetusta järjestettäisiin edelleen etäyhteyksiä käyttäen. Kevään 2020 kokemusten perusteella etäopetus on todettu toimivaksi ja sitä kehitetään edelleen.  

Rovaniemen kaupunki Kokouskutsu 13 (21) Koulutuslautakunta 22.05.2019 Rovaniemen kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmassa todetaan, että yhdenvertaisuuden aktiivinen edistäminen voi tietyissä tapauksissa merkitä poikkeamista samanlaisen kohtelun periaatteesta, jotta heikommassa asemassa olevien ryhmien tosiasiallinen yhdenvertaisuus toteutuisi. Saamen kielten kohdalla kuljetusten järjestäminen on perusteltua, koska kyseessä ovat Lapin maakunnassa puhutut alkuperäiskielet. Kaikki kolme Suomessa puhuttavaa saamen kieltä ovat UNESCO:n määrittelyn mukaan uhanalaisia, eli kieli ei enää siirry luontevasti sukupolvelta toiselle ja tarvitsee säilyäkseen elvytystoimia. Saamenkielisten oppilaiden mahdollisuudet oman kielensä kehittämiseen kaupunkiympäristössä ovat erittäin rajalliset. Saamelaisalueen ulkopuolella elävät saamelaiset tarvitsevat siis erityistä tukea kielen siirtämiseen ja säilyttämiseen. Saamenkielisten lasten kielenkehitystä sekä perustuslaillista oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin tulisikin tukea tarjoamalla mahdollisimman monelle oppilaalle mahdollisuus opiskella saamen kieltä koulussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Rovaniemen kaupungin perusopetuksessa jatketaan saamenkielen opetusta lukuvuonna 2020-2021 edellä esitetyn mukaisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.