Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten investointituen haku- ja päätösprosessi

ROIDno-2020-552

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle mm. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta. Liikuntapalveluiden nykyisiä tukimuotoja ovat vuosittain hakemusten perusteella jaettavat liikuntatoiminta-avustukset (yhteensä 180 000 €), liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset (yhteensä 20 000 €) sekä harjoitusvuorotuet (yhteensä 450 000 €). Lisäksi Liikuntapalvelut tukee urheiluseuroja ja erityisliikuntayhdistyksiä subventoimalla kunnallisten liikuntapaikkojen käyttöä: esim. alle 18-vuotiaiden ja erityisryhmien vakiovuorot ovat maksuttomia.

Kunnallisten liikuntapaikkojen käyttö on runsasta. Erityisesti sisäliikuntatilat ovat käytännössä iltaisin täysin varattuja. Näin ollen useilla urheiluseuroilla on tarpeita saada lisää harjoitustiloja ja harjoitusvuoroja. Erityisen suuria tilaongelmia on tällä hetkellä mm. palloilulajeissa, ammuntalajeissa, kamppailulajeissa ja voimistelussa.

Muutamat seurat ovat suunnittelemassa omien, yksityisten liikuntatilojen rakentamista. Myös useamman seuran yhteishankkeista on keskusteltu.

Tällä hetkellä kaupungilla ei ole olemassa yksityisten liikuntainvestointien tukemiseen sopivia tukimuotoja. Myöskään suurempien laite- ja välinehankintojen tukemiseen ei tällä hetkellä ole keinoja.

Esim. Oulussa on otettu käyttöön yksityisen liikuntapaikkarakentamisen tukimuoto. Sen avulla on saatu muutama yksityinen investointi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta pyytää Elinvoimalautakunnan lausunnon liitteen mukaiseen esitykseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Valmistelija

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on 27.2.2020 (25 §) päättänyt pyytää elinvoimalautakunnan lausuntoa Urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten investointituki -esitykseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta kannattaa urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten investointituen käyttöönottoa käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ja tilapalvelukeskuksen ja kaupungin konserniyhtiöiden tilojen käytön subventoimista.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 27.2.2020 (§ 25) ehdotusta urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten investointituesta. Sivistyslautakunta päätti pyytää elinvoimalautakunnan lausunnon liitteen mukaiseen esitykseen.

Elinvoimalautakunta päätti 28.4.2020 (§ 59) seuraavaa: Elinvoimalautakunta kannattaa urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten investointituen käyttöönottoa käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ja tilapalvelukeskuksen ja kaupungin konserniyhtiöiden tilojen käytön subventoimista.

Investointituen haku- ja päätösprosessiksi esitetään seuraavaa (täydennyksenä alkuperäiseen esitykseen):

- Kaupunki voi myöntää investointukea määrärahojen puittessa.

- Investointitukea haetaan liikuntapalveluilta maaliskuun loppuun mennessä. Hakemuksessa on esitettävä tiedot tuen käyttötarkoituksesta, tarveperustaisuudesta, investoinnin aluetaloudellisista vaikutuksista ja liikuntapaikan/hankinnan kohteen käyttäjien määrästä.

- Tukipäätös tehdään delegointimatriisin (hankintarajat) mukaisesti.

- Tuensaaja raportoi tuen käytöstä kolmen kuukauden sisällä investoinnin valmistumisesta.

- Mikäli tuen käytössä havaitaan väärinkäytöksiä, voidaan maksettu tuki periä takaisin kokonaisuudessaan.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy investointituen haku- ja päätösprosessin täydennykseksi alkuperäiseen esitykseen.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.