Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten liikuntapaikkojen käytön hinnoitteluperusteet

ROIDno-2020-1673

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Urheiluseurojen ja erityisliikuntayhdistysten kanssa pidetyssä koronaepidemian vaikutuksiin keskittyneessä etäpalaverissa esitettiin, että kaupunki voisi tukea yhdistyksiä siten, että loppuvuoden ajalta ei niiltä perittäisi kaupungin omistamien tilojen käyttömaksuja.

Liikuntapalveluiden osalta sisäliikuntapaikkojen (pl. uimahalli) käyttömaksuista kertyy vuosittain tuloja noin 190 000 €, mikä vastaa 9 % sisäliikuntapaikkoihin kohdistetuista menoista. Ulkoliikuntapaikkojen käyttömaksuja kertyy vuosittain noin 90 000 €, mikä on noin 4 % ulkoliikuntapaikkoihin kohdistetuista menoista. Uimahallin osalta tulot kattavat noin 48 % menoista.

Mikäli loppuvuoden 2020 ajalta ei sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen käytöstä (pl. uimahalli) perittäisi maksuja, tulomenetys olisi noin 150 000 €. Liikunta- ja urheiluseuroilla on myös ollut mahdollisuus hakea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta (hakuaika päättynyt 19.5.2020) yleishyödyllisen toiminnan alijäämään, joka aiheutuu Covid-19 pandemian vaikutuksista hakijan toimintaan 1.3-31.5.2020 välisenä aikana.

Liikuntapalvelut myönsi viime vuonna erilaisia avustuksia (liikuntatoiminta-avustukset, harjoitusvuorotuet, kunnossapitoavustukset sekä muut avustukset) 124 yhdistykselle ja yhteisölle yhteensä 693 000 €. Liikuntapaikkojen käytön subventoinnin suuruus oli noin 4 560 000 €. 

Voimassaolevien avustusohjeiden ja hinnastojen mukaisesti Liikuntapalvelut yhtäältä subventoi liikuntapaikkojen käyttöä ja myöntää avustuksia sekä toisaalta kerää liikuntapaikkojen käyttömaksuja. Eri yhdistykset ja seurat ovat tässä suhteessa eriarvoisessa asemassa: jotkut seurat voivat toteuttaa toimintaansa kokonaan yhteiskunnan kustantamilla liikuntapaikoilla (joko ilmaiseksi tai maksusta); toisessa ääripäässä ovat ne seurat, joiden jäsenet ja asiakkaat kustantavat toiminnan vaatimat liikuntapaikat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää käynnistää vapaa-ajan palvelualueen avustusohjeiden ja hinnaston uusimisen tavoitteena yksinkertaistaa, selkeyttää ja tasapuolistaa kaupungin ja yhdistysten välistä rahaliikennettä.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.