Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kulttuuriavustukset

ROIDno-2019-3803

Perustelut

Valmistelijat:
kulttuurituottajat Hannu Raudaskoski ja Saija Kestilä

Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta julisti vuoden 2020 kulttuuriavustukset haettavaksi 29.2.2019 klo 16.00 mennessä. Kulttuuriavustuksiin budjetoitu määräraha on 100 000 euroa vuonna 2020. Avustusprosessi perustuu vapaa-ajanlautakunnan hyväksymään avustusohjeeseen, joka on käsitelty ja päivitetty lautakunnan kokouksessa 29.1.2019 § 8.

Haettavana olivat seuraavat kulttuuriavustukset:

1. Toiminta-avustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle
2. Kohdeavustus rekisteröidylle kulttuuriyhdistykselle tai -ryhmälle

Sivistyslautakunnan kulttuuriavustuksia voivat hakea rekisteröidyt kulttuuriyhdistykset sekä työryhmät, joiden kotikunta on Rovaniemi. Rekisteröityneelle yhdistykselle tukea voidaan myöntää rekisteröitymistä seuraavana vuonna.

Avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa Rovaniemen kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja harrastustoimintaa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92)

Avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä sivistyslautakunta huomioi avustuksen tarpeen sekä avustuksella tuettavan toiminnan laadun ja vaikuttavuuden Rovaniemen kulttuurikentässä. Avustuksella tuetaan erityisesti toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille. Kulttuuriavustuksilla täydennetään rovaniemeläistä kulttuuritarjontaa ja kehitetään esim. lastenkulttuuria, erityisryhmille tarjottavaa kulttuuria sekä vaalitaan paikallista kulttuuriperintöä/kulttuuriympäristöä. Kulttuuriavustuksilla voidaan kehittää myös kulttuurimatkailua ja lisätä kaupungin vetovoimaisuutta.

Määräaikaan 29.2.2020 klo 16.00 mennessä sivistyslautakunnalle saapui 93 hakemusta (vuonna 2019 saapui myös 93 kpl:tta). Hakemusten yhteissumma oli 280 050,60 euroa. Toiminta-avustuksia haettiin 119 200 euroa ja kohdeavustuksia 160 850,60 euroa.

Sivistyslautakunta velvoittaa, että avustuksen saajan tulee toimittaa raportti avustuksen käytöstä sivistyslautakunnalle 31.12.2020 mennessä. Raportointi tehdään sähköisellä lomakkeella, ja sen tulee sisältää 1) avustuksen käyttötarkoituksen ja kuvauksen työsuunnitelman toteutumisesta, 2) selvityksen hakemuksessa esitetyn kustannusarvion toteutumisesta ja 3) oman arvioinnin avustuksen vaikuttavuudesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuuriavustukset liitteen mukaisesti. Kulttuuriavustuksia myönnetään vuonna 2020 yhteensä 100 000 €. Avustuksen maksuunpanon edellytyksenä on, että avustushakemuksen liitteet tulee olla toimitettuna kulttuuripalveluihin 30.5.2020 mennessä. Sivistyslautakunta edellyttää, että avustuksen saajan tulee toimittaa selvitys avustuksen käytöstä 31.12.2020 mennessä. Selvitys tehdään sähköisellä lomakkeelle ja sen tulee sisältää 1) avustuksen käyttötarkoituksen ja kuvauksen työsuunnitelman toteutumisesta, 2) selvityksen hakemuksessa esitetyn kustannusarvion toteutumisesta ja 3) oman arvioinnin avustuksen vaikuttavuudesta. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli avustus on haettu väärin perustein tai käytetty väärään tarkoitukseen.

Avustusta saaneelta edellytetään, että tiedotuksessa, markkinoinnissa ja toimintakertomuksessa ilmoitetaan, että hakija on saanut avustusta Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunnalta.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Jäsen Nafisa Yasmin ja Palvelualupäällikkö Merja Tervo poistuivat esteellisenä sähköisestä kokouksesta ja Google Meet videokokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 15.12 - 15.28.

Kulttuurituottaja Saija Kestilä saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

Timo Tolonen jätti eriävän mielipiteen Al-Fateh Ali Mousa ja Saba Majid - työryhmälle esitetyn avustuksen osalta.

Esteellisyys

  • Merja Tervo (Hallintolaki 28 § kohta 5), Nafisa Yeasmin

Tiedoksi

Avustusta hakeneet