Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Liikuntatoiminta-avustukset 2020

ROIDno-2019-3803

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki tukee rovaniemeläisiä liikuntajärjestöjä niiden toiminnan tulosten perusteella. Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta julisti vuoden 2020 liikuntatoiminta-avustukset haettavaksi 29.2.2019 klo 16.00 mennessä. Liikuntatoiminta-avustuksiin budjetoitu määräraha on 180 000 euroa vuonna 2020. Avustusprosessi perustuu vapaa-ajanlautakunnan hyväksymään avustusohjeeseen, joka on käsitelty ja päivitetty lautakunnan kokouksessa 29.1.2019 § 8.

Avustus on tarkoitettu Rovaniemelle rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille sekä muille liikuntatoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille, joiden säännöissä on kirjattuna toimintamuotona liikunta ja joiden jäsenmäärä on yli 20 ja joka on toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä vähintään kahden vuoden ajan ja jolla on opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän valtionapukelpoisen järjestön jäsenyys. Avustusta eivät voi hakea lajiliitot tai vastaavat alueelliset järjestöt.
Liikuntatoiminta-avustuksen hakeminen perustuu edellisenä vuonna toteutettuun toimintaan.

Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon liikuntaa edistävän järjestön toiminnan laatu ja laajuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus, miten järjestö toteuttaa liikuntalain tavoitteita sekä liikunnan ja urheilun eettisiä periaatteita ja miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Pisteytyksessä saavutettu kahdentoista (12) pisteen raja oikeuttaa hakijan liikuntatoiminta-avustuksen saamiseen.

Avustuksia ja harjoitusvakiovuoroja ei myönnetä hakijoille, jotka eivät ole hoitaneet velvoitteitaan kaupungille. 

Liikuntatoiminta-avustusta hakevia yhdistyksiä on yhteensä 70 (57 urheiluseuraa ja 13 erityisliikuntayhdistystä). Ehdotetut avustussummat vastaavat urheiluseuran ilmoittamista talousarvion mukaisista menoista keskimäärin 6,7 % (erityisliikuntayhdistyksillä keskimäärin 9,6 %).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liikuntatoiminta-avustukset jaettavaksi liitteen mukaisesti. Myönnetty avustus voidaan maksaa saajan ilmoittamalle pankkitilille sen jälkeen kun avustuspäätös on saanut lainvoiman. Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli avustus on haettu väärin perustein tai käytetty väärään tarkoitukseen.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti hallintopäällikön ehdotuksen mukaisesti.

Jäsen Mari Jolanki, kaupunginhallituksen edustaja Harri Rapo ja esittelijä Antti Lassila poistuivat esteellisenä sähköisestä kokouksesta ja Google Meet videokokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi klo 15.32-15.35. Asian esittelijänä toimi hallintopäällikkö Risto Varis.

Liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 15.35.

Esteellisyys

  • Mari Jolanki, Antti Lassila, Harri Rapo (hallintolaki 28 § kohta 5)

Tiedoksi

Liikuntatoiminta-avustusten hakijat