Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Opetussuunnitelmien toteuttamiseen liittyvät muutokset poikkeustilanteen aikana  

ROIDno-2019-3419

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Katri Keisu, opetuspäällikkö, katri.keisu@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtioneuvosto on todennut 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslain (1552/2011)3§:n 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. Korona-viruksen aiheuttama poikkeustilanne on aiheuttanut Rovaniemen kaupungille koulutuksen järjestäjänä tilanteen, jossa on jouduttu poikkeamaan normaalista opetussuunnitelman ja koulujen vuosisuunnitelmien mukaisesta toiminnasta.  

Poikkeusjärjestelyt liittyvät valtioneuvoston ja Rovaniemen kaupungin päätöksiin ja suosituksiin  sekä opetus- ja kulttuuriministeriön, opetushallituksen, THL:n ja muiden terveydenhuollon toimijoiden suosituksiin. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien toteuttamiseen on jouduttu tekemään muutoksia normaaliin tilanteeseen verrattuna kaikissa kaupungin oppilaitoksissa poikkeustilanteesta johtuen. 

Opetussuunnitelman perusteet antavat yhtenäisen pohjan paikallisille opetussuunnitelmille ja siten vahvistavat koulutuksen tasa-arvoa koko maassa. Kuntien ja koulujen omat opetussuunnitelmat ohjaavat opetusta ja koulutyötä tarkemmin ja ottavat huomioon paikalliset tarpeet ja näkökulmat. 

Rovaniemellä uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat otettiin käyttöön koulutuslautakunnan päätöksellä 1.8.2016 alkaen kaikissa peruskouluissa. Paikallista opetussuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan myös tarkentaa myöhemmin. Tarkoitus on, että opetussuunnitelma on elävä ja joustava opetuksen ja koulun toiminnan tuki. 

Opetuksen järjestäminen

Kaikki Rovaniemen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä taiteen perusopetuksen yksiköt ovat siirtyneet etäopetukseen. Lähiopetus keskeytettiin 18.3. ja myös opintojen ohjaus järjestetään vaihtoehtoisilla tavoilla. Etäopetuksen toteuttaminen on täytynyt sopeuttaa teknisiin valmiuksiin ja osa toiminnoista on voitu ottaa käyttöön viiveellä. 

Perusopetuksen 1.-3. luokkien lähiopetus järjestetään poikkeuksellisesti niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden ja valmistavan opetuksen oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Etäopetusta annetaan pääsääntöisesti alakoulussa klo 9-13 ja yläkouluissa klo 9-14. Kokoontumiset kouluilla on rajattu kymmeneen henkilöön.

Arviointi 

Arvioinnissa noudatetaan Rovaniemen kaupungin opetussuunnitelmaa ja huomioidaan Opetushallituksen ohjeistus poikkeustilanteen aikana. Opetus ja arviointi jatkuu etäopetuksen aikanakin. Arvioinnissa painotetaan yhä enemmän jatkuvan näytön arviointia. Monipuoliset näytöt ovat mahdollisia myös etäopetuksen aikana. 

Arvioinnissa tulee muistaa arvioinnin kaksi tärkeintä tehtävää:

  • Oppilaan oppimisen ja opiskelun ohjaaminen, tukeminen ja kannustaminen

  • Oppilaan suoriutumisen kuvaaminen suhteessa tavoitteisiin

Arvioinnin tehtävä on ohjata oppimista ja erityisesti etäopetuksen aikana arvioinnissa keskitytään olennaisiin teemoihin. Myös poikkeusoloissa arviointi nojaa samoihin tavoitteisiin, kriteereihin ja periaatteisiin kuin normaalioloissa. Opettajan tulee arvioida oppilaan oppimista, osaamista ja työskentelyä oppilaan antamiin näyttöihin perustuen. Oppilaalta ei kuitenkaan voi vaatia osaamista eikä oppilaiden osaamista tule arvioida sellaisten sisältöjen osalta, joissa oppilas ei poikkeusolojen aikana ole saanut opetusta ja ohjausta. Poikkeusoloilla on vaikutusta siihen, miten oppimista ja osaamista osoitetaan ja millaisia näyttöjä oppilailta kerätään. Normaaliolojen tapaan arvioinnin tulee perustua mahdollisimman monipuolisesti kerättyihin näyttöihin.

Arviointikäytänteissä ja näyttöjen antamisessa on poikkeusolojen aikana huomioitava oppilaiden terveydentila ja muut olosuhteet. Oppilaille voidaan esimerkiksi antaa vaihtoehtoisia tapoja osaamisensa osoittamiseen. Lisäksi oppilaalle voidaan tarjota tarvittaessa tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea siinä laajuudessa kuin se on poikkeusoloissa mahdollista.

Arvioinnin kriteerit ja tavoitteet tulee tiedottaa niin oppilaille kuin huoltajillekin. Oppilaiden ja huoltajien on tiedettävä mitä tavoitteita oppimisella on ja mihin arviointi perustuu. 

Oppilashuolto 

Oppilas- ja opiskeluhuollon toiminta on jatkunut poikkeusolojen aikana normaaleilla resursseilla. Oppilaita ja huoltajia on tiedotettu palveluiden jatkumisesta Wilman kautta sekä puhelimitse. Palvelut toimivat pääasiassa etäyhteyksien kautta puhelimitse tai Hangouts Meet- videoyhteydellä. Tarvittaessa järjestetään myös henkilökohtaisia tapaamisia oppilaiden kanssa. 

Monialaiset oppilashuoltopalaverit järjestetään niin ikään Hangouts Meetin välityksellä. Niissä tilanteissa, joissa oppilaisiin ei saada yhteyttä, tehdään tarvittaessa yhteistyötä etsivän nuorisotyön ja sosiaalipalveluiden sekä tarvittaessa poliisin kanssa oppilaan tavoittamiseksi.

Lukuvuoden päättyminen ja päättäjäisjuhlat 

Lukuvuoden päättymisajankohdasta tehdään valtakunnallinen päätös 13.5 mennessä perusopetuslaki huomioiden. Korona-epidemian etenemisestä riippumatta kevään ylioppilaat saavat normaaliin tapaan päättötodistuksensa ja yo-todistuksensa, eikä heidän hakukelpoisuutensa vaarannu. Mahdollisen ylioppilasjuhlan järjestäminen on koulutuksen järjestäjän toimivallassa oleva asia. Opetus- ja kulttuuriministeriö tai jokin muu valtiollinen toimija ei säädä tähän liittyviä asioita.

Rovaniemellä osallistutaan mahdolliseen yhteisölliseen koko maata koskevaan juhlaan, mikäli viikolla 22 ei ole mahdollista järjestää tilaisuuksia.

Lukuvuoden päättäjäisjuhlat järjestetään lukioiden osalta valtakunnallinen suositus huomioiden poikkeustilanteen jälkeen, koulutuspalvelujen johtoryhmän päätöksellä lauantaina 29. elokuuta. Perusopetuksen päättäjäisjuhlia ei järjestetä. 

Koulukuljetukset 

Normaalitilanteen koulukuljetukset on keskeytetty ja lähiopetuksessa mukana oleville koulukuljetukseen oikeutetuille oppilaille ne järjestetään edelleen. Linjaliikenteessä on siirrytty kesäaikatuluihin matkustajamäärien vähennyttyä merkittävästi. 

Kouluruokailu

Kouluruokailu järjestetään lähiopetuksessa oleville normaaliin tapaan kokoontumisrajoitukset huomioiden. Huoltajille tehtyjen kyselyiden perusteella kaikille etäopetuksessa oleville on annettu mahdollisuus ruoan hakemiseen päivittäin yksittäispakattuina annoksina erillisistä jakelupisteistä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Rovaniemen kaupungin perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja taiteen perusopetuksen opetussuunnnitelmien toteuttamiseen liittyvät poikkeamat ja rajoitukset  Korona-viruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Normaaliin opetussuunnitelmien ja koulujen vuosisuunnitelmien mukaiseen toimintaan palataan rajoitusten poistuttua.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Peruskoulut ja lukiot