Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Valtuustoaloite koulujen merkitys koko alueelle

ROIDno-2020-189

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valuutettu Jaakko Huttunen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Koulujen merkitys kyläalueiden kehittämiselle on hyvin keskeinen koko alueelle Koulun lakkautuspäätöksessä jää erittäin vähäiselle huomiolle mitä lakkautus merkitsee koulun toiminta-alueen muille toiminnoille ja koko alueen tulevalle kehitykselle. Koulutuslautakunnan päättäessä kouluverkosta jää kaupungin alueiden kokonaisvaltainen kehityksen huomioiminen vähäiseksi vaikka sen huomioimisen velvoite on valtuuston hyväksymissä asiakirjoissa tavoitteena. Esitänkin kouluverkosta päättämisen siirtämistä valtuuston vastuulle. Lisäksi esitän koulutukseen käytettyjen tilojen vuokranmaksu perusteiden tarkistuksen kaikilla koulukiinteistöillä.

Perusteluna esitykselleni on seuraavat:

  • esimerkiksi Vikajärven koulun perusopetukseen tuli vuokran korotus vuoden 2017 tasosta vuodelle 2018 61,7%. Käytettyjen tilojen tarve ei tuolloin miltään osin lisääntynyt.
  • tiedustelin perusteita Tilaliikelaitoksen talouspäälliköltä ja sain vastauksen, ettei Tilaliikelaitos ole esittänyt korotusta vaan sen on ilmoittanut kaupungin koulutoimi.
  • kysyin koulun johtavalta opettajalta tietääkö hän tästä korotuksesta ja sen perusteista? Hän ei tiennyt perusteita.
  • kysyin häneltä myös, että koska on tarkastettu perusopetukseen ja yhteisiin alueisiin käytettyjen tilojen tarve? Hän sanoi, ettei tilaliikelaitoksen ja koulutoimen henkilöt ole näitä mitoittaneet koskaan hänen aikana, vaikka hän on ollut vuosia Vikajärvellä opettajana. Tämä tilatarve tulee tämän kevään aikana selvittää.
  • Samoin tulee selvittää miten kaikkien yhdeksän (9) kylän palvelukylän koulun lakkautus vaikuttaa kylillä asuvien muiden palveluiden ja toimintojen kehittämiseen? Paljonko säästöjä tavoitellaan ja mistä ne muodostuisivat?
  • Vikajärvellä järjestettiin tilaisuus jonka tarkoituksena oli päättäjien kuulla kylien asukkaiden mielipiteitä koulun lakkautukseen. Valitettavasti koulutuslautakunnasta osallistui vain 2 lautakunnan jäsentä ja 1 varajäsen. Tilaisuuteen osallistui runsaasti kylien asukkaita ja kysyivät paljonko säästöjä tällä lakkautuksella on tavoitteena saada?  Koulutoimen viranhaltijat eivät osanneet esittää säästömääriä. Talousjohtaja esitti heittona ”ettei sillä säästy ainakaan yhtä paljon kuin aluelautakuntien lakkauttamisella, joka on noin 15 M€.” Tämä heitto oli täysin asiantuntemattoman virheellinen tai valheellinen tieto. Kaupungin edun vastaista on viranhaltijan tiedottaa lehtiin koulun lakkautusuhkista virheellisiin kustannustietoihin perustuvia tietoja, jotka eivät ole olleet lautakunnan käsittelyssä aikaisemmin. Tämä em. toiminta ei ole hyvän hallinnon toteutusta?"

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää  aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Vastaus valtuustoaloitteeseen kyläkouluista, Huttunen Jaakko ym.

Koulutuksen toimintaympäristö on suuressa muutoksessa koko maassa. Rovaniemen kouluverkko on suurelta osin rakennettu kahden eri kunnan aikana, nykytilanteesta poikkeaviin tarpeisiin ja rahoituksellisesti hyvin erilaiseen toimintamalliin. Rovaniemen koulutuspalveluissa on yhteensä 24 peruskoulua, joista 16-90 oppilaan kyläkouluja on yhdeksän. Pienimpien kyläkoulujen edellytykset toimia opetuksellisesti ja taloudellisesti ovat ongelmallisia.

Palveluverkon mitoituksessa on tärkeää, että se vastaa opetuksen järjestämisen näkökulmasta todellista tarvetta. Palveluverkko tulisi mitoittaa myös Rovaniemellä niin, että määrärahat kohdentuisivat mahdollisimman tehokkaasti koulun ydintehtävään eli oppimiseen kaikkien kaupungin koululaisten näkökulmasta. Tämä edellyttää sitä, että koulurakennusten käyttökustannukset voidaan pitää kohtuullisella tasolla. Investoinneista ja sisäilmaongelmista johtuvista väliaikaisista vuokratiloista johtuen koulujen vuokrakustannukset ovat kasvaneet vuoden 2018 tasosta noin 1,5 M€. Kaikista koulujen kustannuksista vuokrien osuus on noin 22%. Mitä enemmän rahaa käytetään kasvaviin vuokriin, sitä vähemmän sitä on käytettävissä oppimisen tukemiseen ja toiminnan kehittämiseen. Tällä on selkeä yhteys myös henkilöstön hyvinvointiin. 

Koulujen määrää arvioitaessa on olennaisen tärkeää oppilasmäärän muutosten huomioiminen. Kaikki kaupungissa olevat perusopetuksen yksiköt mukaan lukien nykyinen oppilasmäärä 6441 tulee laskemaan tulevina vuosina merkittävästi. Käytettävissä olevan oppilasennusteen mukaan vuonna 2025 oppilasmäärän arvioidaan laskevan 5995 oppilaaseen. Kaupungin sisäistä muuttoa ei voida luotettavasti ennustaa. 

Asutus on keskittynyt yhä enemmän koko maassa suurempiin taajamiin ja kaupunkien keskustaan. Tästä johtuen Suomessa on lakkautettu runsaasti kyläkouluja ja keskimääräinen oppilasmäärä yhtenäisissä peruskouluissa on kasvanut 28 %. Yhtenäisten peruskoulujen keskikoko on Suomessa noin 460 oppilasta.

Rovaniemen kaupunki on huomioinut palveluverkon suunnittelussa myös kylien näkökulman. Koulutuslautakunnan päätöksellä valmistelussa on hanke, jossa Rautiosaaren ja Hirvaan koulujen toiminta yhdistetään uuteen Häkinvaaran kouluun. Samalla koulualueella Alakorkalon ja Viirinkankaan koulujen toiminta tulee jatkossa olemaan osa Rantavitikan alueen yhtenäistä peruskoulua. Alakemijoen tarveselvityksen jatkoselvitystyö on parhaillaan käynnissä, jossa selvitetään mm. Rantavitikan peruskoulun tiloja ja sijaintia.  Kaavoitus valmistelee parhaillaan Häkinvaaran uuden koulun sijaintipaikkaa.

Kaupunkistrategian ja kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti koulujen määrän tulee vastata todellista palvelutarvetta. Koulutuslautakunta onkin päättänyt toteuttaa mahdollisiin pienten koulujen lakkauttamisiin liittyvän osallisuusprosessin, jonka yhteydessä on järjestetty vuoden 2019 aikana kaikille kaupunkilaisille avoimia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia kyläkouluilla. Kaupunkilaisilla on ollut myös mahdollisuus antaa oma lausuntonsa kaupungin kirjaamon kautta mahdollisiin koulun lakkauttamisiin. Kaupunki on myös ottanut käyttöönsä sähköisen palautejärjestelmän, jossa kaupunkilaiset voivat esittää mielipiteensä ja saada vastauksia kysymyksiinsä. 

Koulujen henkilökunnalle ja esimiehille on kerrottu tilanteesta heti valmistelun käynnistyessä. Kouluilla pidetyissä tilaisuuksissa on tuotu esille tilannetta nimenomaan opetuksen järjestämisen osalta. Kaikilta osin palveluverkkopäätöksiä ei ole vielä tehty. 

On ymmärrettävää, että kylien asukkaiden perustelut koulun olemassaololle liittyvät muuhunkin, kuin opetuksen järjestämiseen. Koko kaupungin elinvoimaan liittyvät asiat eivät voi kuitenkaan olla yksittäisen lautakunnan/palvelualueen vastuulla. Mikäli tiloihin liittyvät kustannukset ovat toimintaan nähden kohtuuttoman suuret, vaarannetaan sillä koulun perustehtävä.

Rovaniemen laajasta pinta-alasta johtuen pienemmille kouluyksiköille on todennäköisimmin tarvetta myös tulevaisuudessa. Nykyinen määrä kouluja ei kuitenkaan ole tarpeellista, jos kriteerinä on perusopetuslain mukaiset palvelut ja niiden laatu. Kylien koulutuspalveluiden kehittämiseksi kaupunki on rakentanut uuden tarvetta vastaavan kokoisen kyläkoulun Meltaukseen ja Ounasjoen yhtenäisen peruskoulun Sinettään. Opetuksen järjestäjän tulee huomioida lainmukaiset koulukuljetusajat palveluverkon mitoituksessa.

Rovaniemen kaupungin sisäisten rakennuskohtaisten vuokrien määritys tehtiin entisen Tilaliikelaitoksen tilaamana vuosina 2015 - 2016. Määrityksen teki ulkopuolinen asiantuntija Trellum Consulting Oy. Uudelleen määritetyt vuokrat otettiin käyttöön vuoden 2018 alussa.

Sisäisten vuokrien määrittely ja laskenta haluttiin uudistaa niin, että se vastaa entistä paremmin sisäisten vuokrien ja niiden laskennan tavoitteita.Tehdyn vuokralaskennan keskeinen tavoite oli määrittää oikeantasoiset vuokrat sekä tarkastella vuokralaskennan pelisääntöjä osana koko Rovaniemen kaupungin toimintaa. Kaupunkien välisessä vuokravertailussa oltiin toisaalta havaittu, että Rovaniemen kaupungin vuokrahinnat ovat verraten edulliset muihin kaupunkeihin nähden, johtuen pääomavuokran alhaisuudesta.

Sivistystoimi maksaa vuokraa vain koulun ja liikuntapalvelujen käytössä olevista tiloista. 

Rakennuskohtaiset vuokrat jaetaan toimialoilla käyttäjille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Sivistystoimessa se tarkoittaa vuokran jakamista perusopetuksen ja liikuntapalvelujen kesken. Perusopetukselle kohdentuvat opetuksessa käytettävät tilat. Liikuntasalin vuokra erotetaan kokonaisvuokrasta neliöperusteisesti ja se jaetaan edelleen käyttötuntien mukaan perusopetuksen ja liikuntapalvelujen kesken. 

Koulutuspalveluissa ei millään tavalla kiistetä kyläkoulujen positiivisia vaikutuksia alueen asukkaille. Kyläkoulujen olemassaololla on todettu olevan vaikutusta kylien asukkaiden yhteisöllisyyteen ja kylän vetovoimaan. Kyläkoulujen oppilaskohtainen kustannus on Rovaniemellä merkittävästi korkeampi kuin suuremmissa kouluissa. On välttämätöntä, että kyläkoulujen säilyttämisestä aiheutuvat kustannukset eivät kohdennu ainoastaan  koulutuspalveluiden vastuulle, mikäli niiden toimintaa päätetään jatkaa. Tämä edellyttäisi kaupunginhallituksen elinvoimaan liittyviä linjauksia ja päätöksiä kustannusten jakautumisesta uudella tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa edellä mainitun vastauksenaan Jaakko Huttusen ym. valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus