Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Valtuustoaloite yhdenvertainen kohtelu lasten iltapäiväkerhotoimintaa tarvitseville

ROIDno-2019-3167

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valuutettu Sanna Luoma ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Rovaniemen kaupunki varmistaa yhdenvertaisen kohtelun toteutumisen ja järjestää iltapäiväkerhotoimintaa kaikille 2. luokkalaisille sitä tarvitseville. Nyt vain osa lapsista saa kerhopaikan.

Iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa. Kunta päättää toiminnan järjestämisen tavasta, laajuudesta ja toiminnasta perittävistä maksuista. Koulutuslautakunta on linjannut tammikuussa 2019, että ensisijaisesti kaikille 1. luokkataisille tarjotaan iltapäiväkerhotoimintaa, ja sen jälkeen päätökset tehdään 2. luokkalaisia lapsia koskeviin hakemuksiin.

Rovaniemen kaupunki tarjoaa iltapäiväkerhotoimintaa  kaikille 1. luokkalaisille, mutta vain osalle 2. luokkalaisista oppilaista. Ongelmia ovat aiheuttaneet tilojen puute erityisesti Lapin yliopiston harjoittelukoululla, mutta myös Ylikylän koululla, Ounasvaaran peruskoululla ja Nivavaaran koululla.

Tilanne on muodostunut  sellaiseksi, että nyt lapset ovat keskenään eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, mitä koulua he käyvät tai missäpäin kaupunkia asuvat. Tämä ei ole yhdenvertaisuusperiaatteen mukaista.

Iltapäiväkerhotoiminta on pienimmille koululaisille ensiarvoisen tärkeää. Kakkosluokkalaiset ovat 8 - 9 - vuotiaita, joiden koulupäivä loppuu usein niin aikaisin, että yksinoloaikaa muodostuu kohtuuttoman paljon. Vanhempien kannalta tilanne on toivoton, koska ne, joilla paikkaa ei ole, eivät myöskään tiedä, saavatko he paikan ja milloin.

Rovaniemi haluaa profiloitua perheystävällisenä kaupunkina, jossa elinvoiman ja korkean työllisyyden lisäksi arvostamme lapsiperheitä ja haluamme tukea heitä päätöksenteossa. Meillä on paljon esimerkiksi kausiluontoisen matkailualan työntekijöitä, jotka tarvitsevat erityisesti talvisesonkina  lapsille turvallista toimintaa koulupäivän jatkeeksi.

Esitän, että kaupunki järjestää tasapuolisesti kaikille 2. luokan oppilaille iltapäiväkerhopaikan ja tarvittaessa vuokraa tilat koulujen läheisyydestä, ellei koululta löydy kerhotoiminnalle sopivaa tilaa. Näin lapset tulisivat yhdenvertaisesti kohdelluksi."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Mervi Pöykiöniemi, palveluohjaaja, mervi.poykioniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Koulutuspalveluiden vastaus valtuustoaloitteeseen:

Perusopetuslain 48 b §:n mukaan jos kunta järjestää tai hankkii perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita.

Rovaniemen kaupunki on järjestänyt iltapäivätoimintaa jo ennen kuin toiminnasta on säädetty perusopetuslaissa. Toimintaan osallistuvien lasten määrä on lisääntynyt merkittävästi ja tällä hetkellä toimintaan osallistuvien määräksi on vakiintunut  yli 50 % ensimmäisen vuosiluokan ja reilu 20% toisen vuosiluokan oppilaista.

Lukuvuonna 2019  toiminnan järjestämisessä oltiin ensimmäisen kerran tilanteessa ettei kaikille toimintaan hakeneille voitu järjestää iltapäivätoiminnan paikkaa.

Rovaniemen kaupungissa on 18 iltapäiväkerhoa, joiden toiminnassa oli 19.9.2019 mukana 381 ensimmäisen vuosiluokan ja 103 toisen vuosiluokan oppilasta. 

Iltapäivätoiminnan paikkaa odotti syyskuun 2019 alussa  yhteensä 27 toisen vuosiluokan oppilasta (Harjoittelukoulu 15, Ounasvaaran peruskoulu 7 ja Nivavaaran koulu 5 oppilasta). Syyskuun lopussa toiminnan ulkopuolella olivat ainoastaan Harjoittelukoulun iltapäivätoimintaan hakeneet.

Joulukuussa 2019  Palveluohjauksen palveluesimies Pirjo Niskavaara pyysi  Opetushallituksessa perusopetuksen iltapäivätoiminnan asioista vastaavalta opetusneuvos Niina Junttilalta kannanottoa seuraavasti:

Rovaniemellä koulutuslautakunta on hyväksynyt iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmassa 1/19 seuraavaa:
"Lapset otetaan toimintaan ilmoittautumisjärjestyksessä.Mikäli paikkaa ei pystytä tarjoamaan kaikille toimintaan hakeneille,on etusija toimintapaikkaan ensimmäisen vuosiluokan oppilailla. Suurten koulujen toisen vuosiluokan oppilaiden iltapäivätoiminnan päätökset tehdään vasta syksyllä,jotta kaikki ensimmäisen vuosiluokan oppilaat saavat paikan. Toisen vuosiluokan oppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa, mikäli se on resurssien puitteissa mahdollista."

Kysymys:
Kun kunta on päättänyt järjestämisen laajuudesta edellä mainitulla tavalla,onko perusopetuslain hengen mukaisesti mahdollista jättää osa 2-vuosiluokan oppilaista iltapäivätoiminnan ulkopuolelle?
Järjestämisen esteenä on osassa yksiköitä esim. liian pienet tilat suhteessa hakijamäärään. Kaikki ensimmäisen luokan hakijat saavat paikan.

Opetushallituksen lakimies Matti Lahtinen vastasi:
"Perusopetuslain 48 b §:n mukaan jos kunta järjestää tai hankkii perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta erityistä tukea saaville oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa. Otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Edellä todettujen säännösten perusteella kunta päättää aamu- ja iltapäivätoimintaan otettavien lasten määrästä ja on mahdollista, ettei kaikkia toimintaan hakevia voida valita toiminnan piiriin."

Rovaniemen kaupungin koulutoimen organisoiman perusopetuksen iltapäivätoiminnan budjetti vuodelle 2020 on 1.014.000 euroa.  Summasta 764.000 euroa on kohdennettu palvelujen ostoihin toiminnan tuottajilta. Iltapäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti koulujen omissa tiloissa. Lisäksi toimintaa on koulujen lähellä tiloissa, joista maksetaan vuokraa. Vuokrien osuus budjetista  on 155.000 euroa. Rovaniemen seurakunta ja Rovaniemen Steinerkoulu järjestävät toimintaa omissa tiloissaan eivätkä veloita niistä vuokraa. Edellisessä toiminnan ja talouden uudistamisohjelmassa asetettiin koulutuslautakunnan alaisille palveluille 2,6 M€ säästötavoite. Mikäli iltapäivätoiminnan kuluissa tapahtuu nousua, tulee vastaava summa säästää muissa koulutuspalveluiden toiminnoissa. Iltapäivätoiminnan järjestäminen on tärkeää mutta lainsäädäntöön perustuen kunnalle vapaaehtoista. Perusopetuksen laadukkaaseen tuottamiseen kunnalla on velvoite.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa edellä olevan vastauksen Sanna Luoman valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus