Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Vetoomus kaupungin päättäjille/Yläkemijoen vanhemmat

ROIDno-2020-1165

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Yläkemijoen vanhemmilta on tullut vetoomus koulutuspalveluiden järjestämiseen liittyvistä asioista. Vastauksena vetoomuksessa esitettyihin näkökulmiin koulutuspalveluissa on toimittu seuraavalla tavalla:

Koulunkäynninohjaajien palkanmaksun keskeyttäminen

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti aloitettiin valmistelu siten, että kaikissa yksiköissä kartoitettiin ne koulunkäynninohjaajat, joiden työ ei ollut poikkeustilanteesta johtuen estynyttä, vaan täysin välttämätöntä huomioiden lähiopetuksessa ja erityisen tuen ryhmissä olevat oppilaat. Kaikkien koulunkäynninohjaajien palkanmaksua ei olla siten keskeytetty, vaan noin puolet heistä eli 40 ohjaajaa on edellä mainituin perustein normaalisti töissä. Lisäksi kolme terveydenhuollon koulutuksen saanutta voidaan työllistää muihin tehtäviin. 

Koulunkäynninohjaajien työpanoksen lisäksi myös etsivän nuorisotyön kanssa on lisätty kontaktointia niihin oppilaisiin, joiden tukemiseen on akuutein tarve koulun omien toimenpiteiden lisäksi.

Erityistä tukea vaativat oppilaat

Kaikille 1.-3.-luokkien oppilaille, erityisen tuen päätöksellä oleville oppilaille sekä valmistavan opetuksen oppilaille on tarjottu poikkeusolojen aikana lähiopetusta. Muille oppilaille etäopetusta on tarjottu sähköisten oppimisympäristöjen ja Wilman kautta. Oppilaiden lisäksi myös huoltajia on ohjeistettu sähköisten ympäristöjen käyttämisessä ja koulujen laitteita on jaettu koteihin huoltajille osoitetun kyselyn perusteella.

Kouluilta on oltu aktiivisesti yhteydessä etäopetuksessa oleviin oppilaisiin (luokan- ja aineenopettajat, terveydenhoitajat ja etsivä nuorisötyö). Oppilashuollon palvelut ja asiakkuudet ovat jatkuneet normaaliin tapaan, mutta pääasiassa etäyhteyksillä. Tapaamisten määrä ja sisältö ei ole juuri poikennut normaalioloista. Poikkeustilanteen aikana on tullut myös uusia asiakkuuksia opinnoissa etenemisen ongelmiin liittyen. Luonteeltaan ne ovat olleet pääasiassa sellaisia, että yhteyttä olisi ollut tarve ottaa poikkeusoloista huolimatta.

Moniammatilliset opiskelijapalaverit ovat jatkuneet suunnitellusti, mutta etäyhteydellä. Lisäksi kaikkien koulujen opiskeluhuollon suunnitelmat on päivitetty poikkeusolojen vaatimalla tavalla ja tehty suunnitelma palveluista tiedottamisesta. Oppilashuollon työ koostuu pääasiassa verkostotapaamisista (yhteistyöverkostot, koulun henkilökunta, eri ammattiryhmät), hyvinvointiryhmiin osallistumisesta ja yksilötapaamisista. Lain asettamissa määräajoissa on pysytty.

Oppilashuollon, kouluterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhteinen tilannekuvan mudostaminen tehdään erillisessä työryhmässä ja tarvittavia uusia toimenpiteitä otetaan käyttöön.

Kouluruoan jakaminen etäopetuksessa oleville

Rovaniemen kaupunki oli ensimmäisiä kuntia Suomessa, joka järjesti systemaattisen kouluruokatarjoilun myös etäopetuksessa oleville peruskoulujen ja lukioiden oppilaille. Koulutuspalvelut yhteistyössä ruokahuollon esimiesten kanssa päätyivät nopealla aikataululla eteentulleessa tilanteessa aloittaa etäkoululaisten kouluruoan jaon kouluilta mahdollisimman pian.

Ensimmäinen kouluruokakysely peruskoulujen oppilaiden huoltajille ja lukioiden opiskelijoille lähti koulutuspalveluista liikkeelle samana päivänä kuin valtioneuvosto otti käyttöön poikkeuslain ja antoi asetuksen etäopetukseen siirtymisestä eli 18.3.2020. Ensimmäinen kysely toteutettiin 18.3-19.3 välisenä  aikana ja etäopetuksessa olevien kouluruuan haku saatiin käynnistymään maanantaista 23.3.2020 lähtien. Ensimmäisen kyselyn perusteella ruoka-annoksia haettiin noin 800. Kyselystä tiedotettiin Wilmassa.

Valtioneuvosto päätti myöhemmin jatkaa etäopetusta uudella määräyksellä 13.5.2020 saakka, johon koulutuspalvelut reagoi uudella kouluruokakyselyllä tukeakseen ja sujuvoittaakseen perheiden arkea. Uusi etäopetuksessa olevien kouluruokakysely toteutettiin 3.-7.4.2020 välisenä aikana. Uuden kyselyn kautta saatujen tietojen mukaisia ruoka-annoksia alettiin jakaa kouluilta pääsiäisen jälkeen tiistaina 14.4.2020. 

Tällä hetkellä etäkoululaisten ruoka-annoksia noudetaan kouluilta päivittäin noin 1600 annosta. Uudessa kyselyssä oli mahdollista ilmoittaa kouluruoan haku myös muusta kuin omasta koulusta, erityisesti useamman lapsen perheet ja kauempana koulua käyvät valitsivat vaihtoehdoksi lähimmän koulun. Tällä turvattiin se, että kaikki perheen etäkoululaiset saavat kouluruoan samasta, itse valitsemastaan paikasta. Ihmiskontakteja tulee vähemmän ja ruoan hakeminen on mahdollista lähimmältä mahdolliselta koululta.

Rovaniemen kaupunki päätyi tarjoamaan etäopetuksessa olevien kouluruoan, jotta perheiden arki helpottuisi, vaikka valtioneuvosto ei sitä kunnilta edellyttänytkään. Kouluruoka on tarjolla heille, jotka sen muutoinkin päivittäin Rovaniemen kaupungin kustantamana saavat eli Rovaniemen kaupungin perusopetuksen koulujen ja lukioiden oppilaille. Muiden kuin Rovaniemen kaupungin peruskoulujen ja lukioiden   oppilaille sitä ei ole tarjottu, koska ruokailu on koulutuksen järjestäjän vastuulla oleva asia. Poikkeuksena on Kristillinen koulu, joka on halunnut ostaa kaupungilta ateriat omille koululaisilleen.  

Edellä mainitulla järjestelyllä turvattiin etäopetuksessa olevillekin mahdollisuus päivittäiseen, maksuttomaan, lämpimään ateriaan. Maksusitoumusten jakamista ei nähty vaihtoehdoksi, koska se ei välttämättä turvaisi lämmintä, tasapainoista ateriaa. Myöskään rahallisen korvauksen maksamista huoltajille ei nähty hyvänä vaihtoehtona, koska sekään ei vaihtoehtona takaisi lämmintä ateriaa ja ennakkotapauksen puuttuessa olisi verottajan toimesta mahdollisesti tulkittu verotettavaksi tuloksi. Maksusitoumuksen myöntäminen ja rahallisen korvauksen maksaminen olisivat olleet Rovaniemen kokoisessa kaupungissa myös hyvin vaikeasti toteuttavissa. Rovaniemen kaupungin päätös tarjota maksuton, lämmin kouluruoka päivittäin on myös taannut usean kaupungin oman työntekijän työn jatkumisen. 

Edellä kuvattua toimintatapaa on tarkoitus jatkaa niin kauan kuin etäopetusta koskeva asetus on voimassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa edellä olevan vastauksenaan Yläkemijoen vanhemmille.

Päätös

Toimialajohtajan muutettu esitys:
asia palautetaan valmisteluun.

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Hallintolakimies Miikka Ruokamo osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 15.58. - 16.02.