Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 5.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Ilmoitusasiat

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje 2.10.2020
- kutsu kuulemistilaisuuteen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Rovaniemen kaupungin kannanotto Hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.