Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 5.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Vastaus valtuustoaloitteeseen osakesäästäminen oppiaineeksi

ROIDno-2020-2885

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Matti Henttunen jätti puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Taloudenpito ja osakesijoittaminen opinaiheeksi koululaisillemme. Olemme tärkeän asian äärellä. Olen keskustellut aiheesta Juho Mutkan kanssa, joka on ollut Rovaniemen Osakesäästäjät Ry:n puheenjohtajana pitkää. Hänellä on valmiita visioita asian eteenpäin vietäväksi jolloin näin käytännöntoimin tuotaisiin nuorisollemme taloudenhallinnon sekä osakesäästämisen taitoja joita me jokainen elämässämme tarvitsemme. Edellä esitetyn perusteella Rovaniemen Perussuomalaistenvaltuustoryhmä pyytää Rovaniemen kaupungin  koulutuslautakuntaa ja toimialajohtajaa tutkimaan kaikki ne mahdollisuudet joilla nuorisollemme taloudenpidon ja osakesäästämisen tietoutta elämänhallinnan mekanismina kehitettäisiin huomisen varalle."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Aloitteessa mainitut oppilaiden talousosaamiseen liittyvät asiat on huomioitu yhteiskuntaopin opetussuunnitelmissa peruskouluissa ja lukioissa. Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. Tehtävänä on myös antaa kansalaisen vaikuttamismahdollisuuksista tiedollinen perusta ja rohkaista oppilaita taloudellisiksi toimijoiksi. 

Omiin valintoihin liittyvät taidot ovat osa yhteiskuntaopin opetusta. Tunneilla perehdytään muun muassa oman elämän ja talouden hallintaan. Lisäksi perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä esimerkiksi työn, ammattien ja yrittäjyyden näkökulmasta. 

Yhteistyö rekisteröidyn yhdistyksen kanssa on mahdollista sekä perus- että lukiokoulutuksessa, josta esimerkkinä olemme keväällä 2020 valmistelleet  kurssitarjontaan uuden valinnaisen kurssin Maanpuolustusyhdistyksen kanssa. Lyseonpuiston lukio ja yhdistys tarjoavat opetussuunnitelman mukaista turvallisuuskoulutusta opiskelijoille valinnaisena kurssina. Mikäli Rovaniemen osakesäästäjät ry on halukas samankaltaiseen yhteistyöhön koulujen kanssa, koulutuspalvelut on mielellään suunnittelussa ja toteutuksessa mukana. 

Uutena toimenpiteenä oppilaiden talousosaamisen parantamiseksi on  koulutuspalveluissa käynnistetty vuonna 2019 neuvottelut Yrityskylä-toiminnan aloittamiseksi Lapissa ja Rovaniemellä, jossa myös yrityskylän oppimisympäristö tulisi sijaitsemaan. Mikäli maanlaajuinen hanke saa opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta, tavoitteena on käynnistää toiminta yhteistyössä muiden Lapin kuntien kanssa vuonna 2021. Edellytyksenä on muiden kuntien osallistuminen kehittämishankkeeseen. 

Yrityskylä-hanke on yläkouluikäisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän, talouden ja yritteliäisyyden oppimispolku. Yrityskylän tavoitteena on, että jokaisella oppilaalla olisi tulevaisuudessa rohkeutta ja intoa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Keskeisenä osana hanketta on aloitteessa mainittu oman talouden hallinta. Hankkeen on tutkitusti todettu parantavan nuorten talousosaamista ja nostavan nuorten kiinnostusta taloutta kohtaan. 

Rovaniemen koulutuspalveluissa on mm. edellä mainituilla toimenpiteillä pyritty edistämään oppilaiden talousosaamisen taitoja.     

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa edellä mainitun vastauksenaan tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Matti Henttunen/ Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.