Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 5.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Vastaus valtuustoaloitteeseen yhtäläiset oikeudet koulukuljetuksiin uusioperheissä

ROIDno-2020-185

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valuutettu Reino Rissanen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Uusioperheet ja lasten yhteishuoltajuus ovat nykypäivää myös Rovaniemellä. Avioeron jälkeen vanhemmilla saattaa olla lapsiinsa yhteishuoltajuus, jolloin lapset asuvat vuorotellen molempien vanhempiensa luona. Moni lapsi siten asuu kahdessa kodissa. Esimerkiksi Torniossa on vuodesta 2014 alkaen kustannettu koulukuljetuksen piiriin kuuluville peruskoululaisille maksuttoman kuljetuksen molempien vanhempien osoitteesta.

Rovaniemellä ei kuitenkaan ole mahdollista saada peruskoululaisen koulukuljetusta kuin yhdestä kodista, siitä osoitteesta, joka on merkitty väestörekisterijärjestelmään vakituiseksi asunnoksi. Tämä ei vastaa monien lasten ja vanhempien tarpeeseen, vaan koulukuljetukset joudutaan kustantamaan omakustanteisesti lapsen toisesta kodista.

Vaikka Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti (KHO 14.3.2006) se, että lapsella vanhempien valitseman asumisjärjestelyn seurauksena ei ole mahdollisuutta maksuttomaan koulukuljetukseen tai sitä vastaavaan avustukseen toisen vakituisen oleskelupaikkansa osalta, on tilanne sujuvan arjen kannalta järjetön eikä nykyinen järjestelmä tunnista nykyaikaisia monimuotoisia perheitä.

Ensi sijassa tästä kärsii lapsi, mutta tilannetta arvioitaessa vanhempien välinen epätasa-arvo on huomattava, sillä vääjäämättä toiselle vanhemmalle syntyy epäoikeudenmukaisesti lapsen koulukyydeistä vastaaminen käytännössä sekä taloudellisesti. Yhteishuoltajuuden tavoite on taata molemmille vanhemmille yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet lapsestaan huolehtimiseen. Tilanne, jossa koulukyydit kohdennetaan ensisijaiseen osoitteeseen, rapauttaa yhteishuoltajuuden peruslähtökohtaa.

Yksikään eroperheen lapsi ei kuitenkaan tee yhtään enempää koulumatkoja kuin tekisi vanhempien yhdessä ollessa. Tällöin lapsen edun mukaan ei tosiasiallisesti kahdessa osoitteessa asumista saisi estää koulukyytiratkaisulla eikä liioin antaa kunnalle mahdollisuutta näennäisiin säästöihin. Tätä ei voi pitää yhtenevänä linjauksena samanaikaiselle yhteishuoltajuuteen kannustamiselle.

Rovaniemi on profiloitunut lapsiystävälliseksi kaupungiksi. Lapsen etu tulee huomioida ensisijaisesti kyseisessä asiassa. Lapsille tulee taata yhtäläiset oikeudet koulukuljetuksiin riippumatta siitä, kummasta kodistansa lapsi aamulla lähtee.

Esitämmekin, että Rovaniemellä järjestään koulukuljetuksen piiriin kuuluville peruskoululaisille maksuton koulukuljetus molempien vanhempien osoitteesta, jos heillä on yhteishuoltajuus."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää  aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen koulutuspalvelujen palvelualuepäällikön valmisteltavaksi.

Päätös

Johtoryhmä päätti lähettää aloitteen koulutuspalvelujen palvelualuepäällikön valmisteltavaksi.

Perustelut

Valtuutetut Reino Rissanen ja Marja-Riitta Mällinen sekä 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta koulukuljetuksiin oikeutetuille lapsille, jotka asuvat osan ajasta toisen vanhemman luona, järjestettäisiin koulukuljetus myös etävanhemman luona.

Perusopetuslaissa kunnan opetuksen järjestämisvelvollisuus on sidottu asumiseen (POL 32 § 1 ja 3 mom.). Opetus on järjestettävä siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Oppilaan lähikoulu osoitetaan asuinosoitteen perusteella, jonka mukaan määräytyy myös oikeus perusopetuslain 32 §:n mukaiseen koulumatkaetuuteen. Koulumatkaetuus koskee myös esiopetuksen oppilaita.

Yhteishuoltajuudessa lapsen asuminen määräytyy lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain nojalla. Lapsi asuu aina toisen vanhemman luona, vaikka käytännössä oleskelu- ja tapaamisoikeusjärjestelyt voivat olla niin laajoja, että lapsi todellisuudessa asuu kahdessa paikassa. 

Koulukuljetuksen piirissä on tällä hetkellä 1122 (21.10.2020 tilanteeen mukaan) oppilasta, joista 232 (20%) oppilaan huoltajat asuvat kahdessa eri osoitteessa. Nämä koulukuljetuksen piirissä olevat oppilaat on laskettu väestörekisterin mukaisesta osoitteesta. 

Rovaniemen koulupalvelukeskus on kilpailuttanut kuljetukset ja yhden koulun oppilaita voi kuljettaa useampi yrittäjä. Perusopetuksen oppilaiden kanssa samoissa kuljetuksissa kuljetetaan myös esikoululaisia. Sopimuksen mukaan kuljetusyritys vastaa kuljetusten reitittämisestä. Reittien suunnittelussa huomioidaan oppilaiden kuljetustarpeet, turvallisuus ja koulujen lukujärjestykset. Kuljetusta tarvitsevien lasten perheiden tilanteet ovat hyvin erilaisia. Lapsi voi asua etävanhemman luona harvemmin kuin vuoroviikoin ja se voi vaihdella kuukausittain. Toinen vanhempi voi asua toisessa kaupungissa/kunnassa, jopa toisessa maassa.

Koulukuljetusten kokonaiskustannus vuonna 2019 oli noin 2,53 milj. euroa. Yhteiskuljetuksen keskimääräinen oppilaskohtainen hinta on noin 16,20 euroa päivässä. Kustannusvaikutuksia on arvioitu yhdessä palveluntuottajien kanssa. 

Kahteen osoitteeseen kuljettaminen aiheuttaa palveluntuottajalle merkittäviä muutoksia kalustoon, henkilöstöön ja reititykseen. Tarvitaan enemmän autoja, kuljettajia ja reititys monimutkaistuu. Tilanteita joissa kuljetus tulisi järjestää molemmista osoitteista on mahdoton ennustaa. Niitä tulee yllättäen ja pitkin lukuvuotta, jolloin niitä ei ole voitu huomioida kilpailutuksessa. Näin ollen on hyvin mahdollista, että kuljetus joudutaan järjestämään erillisenä. Erillisenä järjestettyjen kuljetusten kustannukset ovat suuret, koska ne joudutaan tilaamaan suoraan yksittäisiltä taksiyhtiöiltä. Esimerkkinä oppilaan kuljetus, joka on toteutettu kyseisellä tavalla, kesken lukuvuoden, kuljetuksen päivähinta on n. 200e. Koulumatka on kyseisellä oppilaalla 35 km. Hyvin todennäköistä on, että Rovaniemen kokoisessa pinta-alaltaan laajassa kunnassa kuljetustarve voi olla välille Sinettä - Muurola, jolloin lain määrittelemä aika joka kuljetuksiin saa kulua (2,5 h odotuksineen) ei enää riitä. Näissä tapauksissa yhteiskyyti ei ole enää mahdollinen ja oppilasta kuljetetaan erillisellä taksilla. Kustannusarvion kasvua muutoksen vuoksi on vaikea määritellä täysin paikkansa pitävästi sanoa, mutta sen ennakoidaan olevan 20-30 %. Tämä tarkoittaisi noin 500 000 - 760 000 euron kustannusten kasvua. Kuljetukset kilpailutetaan uudestaan vuoden 2021 aikana, jolloin odotettavissa on kustannusten nousua, koska edellinen kilpailutus on tehty viisi vuotta sitten. 

Rovaniemellä koulukuljetusten järjestämisen hoitaa tällä hetkellä oman työnsä ohella yksi rehtoreista. Kustannusten kasvua laskettaessa ei ole lainkaan huomioitu, miten kuljestusjärjestelyihin tehtävät muutokset lisäisivät henkilöstömenoja. Mikäli koulukuljetukset järjestettäisiin molempien huoltajien osoitteista, tulisi koulutuspalveluiden henkilöstöresurssia lisätä vähintään 0,5 htv. Tämä lisäisi aiemmin esitettyä kustannusten kasvua vähintään 20 000 - 30 000 eurolla.

Joidenkin oppilaiden toinen huoltaja asuu Rovaniemen ulkopuolella ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta kuljetusta ei voisi rajata ainoastaan Rovaniemen kaupungin sisälle. Rovaniemen ulkopuolelle kuljettaminen lisäisi arvioituja kustannuksia.

Rovaniemen koulutuspalveluissa ei voida ennakoida, kuinka koulupäivät jakautuisivat eri osoitteiden kesken, koska yhteishuoltajuudessa huoltajat päättävät yhdessä lasten asumisesta. Korkein hallinto-oikeus on antamassaan päätöksessään (14.3.2006/540 KHO: 2006:10) todennut, ettei kunnalla ollut lapsen oleskellessa sen vanhemman luona, jonka luona ei asu, velvollisuutta järjestää hänelle maksutonta koulukuljetusta tai myöntää kuljettamistaan tai saattamistaan varten riittävää avustusta asuinosoitteen perusteella osoitettuun koulupaikkaan. Em. KHO:n päätöksen mukaan laki tuntee yhteishuoltajuuden, mutta käytännössä kenelläkään ei voi olla kuin yksi osoite.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa edellä mainitun vastauksenaan valtuustoaloitteeseen ja päättää, ettei koulukuljetusten laajentaminen oppilaan toiseen osoitteeseen ole tässä taloudellisessa tilanteessa mahdollista.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Valtuustoaloitteen tekijät/Reino Rissanen, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.