Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 5.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 8 Rehtoreiden ja koulunjohtajien TVA-lisät lukuvuodelle 2020-2021, 19.10.2020
§ 9 Rekrytointilisä koulupsykologin vakanssi 41790011, 19.10.2020
§ 10 Ounasrinteen monitoimitalon johtajan korvaus, 20.10.2020
§ 11 Rekrytointilisä koulupsykologin vakanssi 230, 20.10.2020

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
§ 151 Irtisanoutuminen apulaisrehtorin tehtävästä Napapiirin yläaste, 08.10.2020
§ 153 Koulunkäynninohjaajan toimen täyttäminen Taipaleen koulu, 19.10.2020

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 121 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170169 täyttäminen / Kivalonpuiston päiväkoti, 26.10.2020
§ 122 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170180 täyttäminen / Ounasjoen päiväkoti, 26.10.2020
§ 123 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170117 täyttäminen / Ruokolammen päiväkoti, 26.10.2020
§ 124 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 64212011 täyttäminen / Ruokolammen päiväkoti, 26.10.2020
§ 125 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 64212009 täyttäminen / Ruokolammen päiväkoti, 26.10.2020
§ 126 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 64212005 täyttäminen / Naavametsän päiväkoti, 26.10.2020
§ 127 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170164 täyttäminen / Ylikylän päiväkoti, 26.10.2020
§ 128 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170161 täyttäminen / Hirvaan päiväkoti, 26.10.2020
§ 129 Varhaiskasvatuksen opettajan toimen nro 26170079 täyttäminen / Päiväkoti Väinämöinen, 26.10.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Hankintapäätös:
§ 212 Täyttölupa/nuoriso-ohjaajan toimi (vakanssinumero 36435016), 19.10.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 202 Rehtoreiden ja koulunjohtajien tva-lisät lukuvuodelle 2020-2021, 02.10.2020
§ 205 Täyttölupa opetuspäällikön virkaan vakanssi nro 54780004, 12.10.2020
§ 210 Rehtoreiden ja koulujohtajien tva-lisät § 202/kumottu päätös, 19.10.2020
Muu päätös:
§ 206 Rovaniemen kaupungin edustajat Saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimeen 2020-2023, 12.10.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.