Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 5.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 161 Yhtenäiseen asiakasmaksujärjestlmään siirtyminen varhaiskasvatuksessa

ROIDno-2020-3369

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen varhaiskasvatuksessa asiakasmaksu määräytyy tällä hetkellä kahden eri perusteen mukaisesti. Päiväperusteinen asiakasmaksu on käytössä 23 kunnallisessa yksikössä (1596 lasta), perhepäivähoidossa (66 lasta) ja 26 palveluseteliyksiköissä (1157 lasta). Tuntiperusteinen asiakasmaksu on käytössä kolmessa kunnallisessa yksikössä (410 lasta).

Koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 30.5.2013 §42 ottaa käyttöön Käpymetsän ja Saarenputaan päiväkotien ympärivuorokautisessa ja viikonloppuhoidossa tuntiperusteisen asiakasmaksun. 25.4.2014 § 52 tuntiperusteisen asiakasmaksun tuntirajoja muutettiin poistamalla alin vuorohoidossa käyttämättä jäänyt maksuluokka. Tuntiperusteista asiakasmaksujärjestelmää laajennettiin 1.8.2017 alkaen koskemaan kaikkia Etelärinteen, Poropolun ja Käpymetsän päiväkodeissa olevia lapsia (KLTK 31.7.2017 §61). Valittavat tuntirajat ja niiden asiakasmaksut muutettiin vastaamaan sekä vuorohoidon että päiväkäytön tarpeita. Tuntiperusteisen asiakasmaksun laajentamista koko kaupungin varhaiskasvatukseen päätettiin arvioida kevään 2018 aikana. Arviointia varten kokemuksia tuntiperusteisen varhaiskasvatuksen käytöstä muissa kuin vuorohoitoryhmissä tarvittiin kuitenkin pidemmältä ajalta, sillä päiväkäyttäjiä on ollut Poropolun ja silloisen Etelärinteen päiväkodeissa vähän vuorohoidon kysynnän kasvaessa. 

Tuntiperusteisessa varhaiskasvatuksessa huoltajat valitsevat lapselleen kuukausittaisen tuntirajan, jota heidän on mahdollisuus käyttää eri mittaisina päivinä. Asiakasmaksu määritellään valitun tuntirajan mukaan. 

Tällä hetkellä valittavissa on:

Tuntirajat

Asiakas-

maksuprosentti

Maksimimaksu

Tuntiperusteinen varhaiskasvatus alle 84 tuntia

50 %

144  €

Tuntiperusteinen varhaiskasvatus 85 – 125 tuntia

60 %

172,80 €

Tuntiperusteinen varhaiskasvatus 126 – 135 tuntia

70 %

201,60 €

Tuntiperusteinen varhaiskasvatus 136 – 167 tuntia

80%

230,40 €

Tuntiperusteinen varhaiskasvatus 168 tuntia tai yli

100 %

288,00 €

Esiopetus+tuntiperusteinen varhaiskasvatus alle 167 tuntia

40 %

115,20 €

Esiopetus+tuntiperusteinen varhaiskasvatus 168 - 189 tuntia

60 %

172,80 €

Esiopetus+tuntiperusteinen varhaiskasvatus 190 tuntia ja yli

80 %

230,40 €

 

Päiväperusteisessa varhaiskasvatuksessa asiakasmaksu määräytyy palveluntarpeen ja varattujen päivien mukaisesti:

 

YLI 16 PV /KK

100 %

11 - 15 PV / KK

75 % täydestä

ENINT. 10 PV / KK

50 % täydestä

Kokoaikainen varhaiskasvatus yli 7 tuntia päivässä (100 %) sekä vuorohoito palvelusetelillä

288 €

216 €

144  €

Kokoaikainen varhaiskasvatus 5-7 tuntia päivässä (85 %)

244,80 €

183,60 €

122,40 €

Osa-aikainen varhaiskasvatus maksimissaan 5 tuntia päivässä (60 %)

172,80

ei valittavissa

ei valittavissa

Esiopetus + varhaiskasvatus yli 5 tuntia päivässä (60 %) sekä vuorohoito+esiopetus palvelusetelillä

172,80

129,60

86,40

Esiopetus + varhaiskasvatus maksimissaan 5 tuntia päivässä (50 %)

144 €

108 €

72 €

Kahden erilaisen asiakasmaksujärjestelmän ylläpitäminen aiheuttaa asiakkaiden välillä eriarvoisuutta. Palveluntarve-valikoimaa yhdenmukaistettiin 1.1.2020 vuoden alusta (KLTK 25.4.2019 §55), jotta asiakkaiden yhdenvertaisuus toteutuisi paremmin sekä kunnallisessa että palvelusetelillä tuotetussa varhaiskasvatuksessa. Samalla periaatteella myös asiakasmaksun perusteet on yhdenmukaistettava siten, että jokaisessa yksikössä asiakasmaksu määräytyy saman järjestelmän mukaisesti. Lisäksi kaksi erilaista järjestelmää aiheuttaa paljon käsin laskettavaa työtä esim. maksuttomien lomapoissaolojen maksualennusten laskennassa sekä palveluohjauksessa että yksiköissä.

Päiväperusteisen ja tuntiperusteisen asiakasmaksun vertailua:

Tuntiperusteinen asiakasmaksu

Tuntiperusteinen asiakasmaksu on päiväperusteista joustavampi järjestelmä epäsäännöllistä työaikaa ja vuorotyötä tekeville huoltajille, sillä päivittäiset tuntimäärät voivat vaihdella suuresti. Se tuo mahdollisuuden myös huoltajien työaikoja järjestelemällä käyttää päivässä varhaiskaskasvatusta vaikka vain muutaman tunnin päivässä. Mahdollisemman pienellä tuntimäärävarauksella perhe voi myös säästää varhaiskasvatusmaksuissa. 

Varhaiskasvatuksen pedagogisesta näkökulmasta epäsäännölliset ja lyhyet varhaiskasvatuspäivät tuovat kuitenkin haasteita. Lapsen varhaiskasvatuspäivät jäävät rikkonaisiksi, eikä lapsen oikeus varhaiskasvatukseen aina toteudu. Epäsäännöllisyys tuo haasteita myös vertaissuhteiden muodostumiseen. Ryhmän toiminnan kannalta jatkuvat saapumiset ja lähtemiset lisäävät rauhattomuutta. Lisäksi mahdolliseen tuen tarpeeseen vastaaminen vaikeutuu. 

Toiminnan järjestämisen näkökulmasta tuntiperusteinen varhaiskasvatus vaatii ohjelman, jonka kautta hoitoajat varataan ja jonka avulla seurataan tuntien toteutumista. Tällä hetkellä Rovaniemen kunnallisissa yksiköissä huoltajat ilmoittavat TietoEdun kautta lastensa hoitoajat. Tuntiperusteisessa varhaiskasvatuksessa on käytetössä Läsnä-sovellus, jonka avulla kirjataan lasten tulo- ja lähtöajat. 

Mikäli koko kaupungissa siirryttäisiin tuntiperusteiseen varhaiskasvatukseen, tulisi kaikkiin yksikköihin hankittavaksi Läsnä-sovellus sekä teknisiltä vaatimuksiltaan Läsnän käyttöön soveltuvat puhelimet. Lisäksi huoltajille tarvittaisiin tagit, joilla kirjaaminen tapahtuu. Olisi myös ratkaistava, miten hoitoaikojen varaamisen ja toteutumisen seuranta toteutettaisiin palveluseteliyksiköissä sekä korvataanko kustannukset yrittäjälle kaupungin vaatimien sovellusten ja niiden käyttöön tarvittavien laitteiden osalta. Myös valvonnan resurssia tulisi lisätä entisestään. Jos päiväperusteinen varhaiskasvatus valitaan käyttöön kaikkiin yksiköihin, lisähankintoja ja -resurssointia ei tarvita. Lisäksi voidaan luopua kolmen päiväkodin nykyisestä Läsnä-sovelluksesta ja tagien hankinnasta.

Varhaiskasvatusyksiköissä varataan henkilöstöresurssi lasten varattujen tuntirajojen mukaisesti. Henkilöstön työajat suunnitellaan lasten ilmoitettujen hoitoaikojen perusteella.  Vuorohoidossa tuntiperusteinen maksu on vuoden 2013 jälkeen vähentänyt lasten päivittäisten hoitotuntien ja varhaiskasvatuspäivien määrää. Vuorohoidon paikkoja ei ole kuitenkaan pystytty täyttämään tehokkaasti, sillä päivittäisten läsnäolevien lasten määrään arviointi on haastavaa. Jos tuntiperusteinen varhaiskasvatus laajennettaisiin koskemaan kaikkia yksiköitä käyttö- ja täyttöasteseuranta sekä nykyinen suoriteseuranta menettävät merkityksensä. Toiminnan tehokkuuden seuraaminen ja sille asetetut tavoitteet eivät vastaa nykyisiä hyväksi todettuja käytäntöjä. Lisäksi henkilöstön työvuorojen suunnittelu olisi haasteellista, kun lasten määrä vaihtelee päivittäin saman päivän aikana.

Päiväperusteinen asiakasmaksu

Päiväperusteisessä varhaiskasvatuksessa palvelun tarve määräytyy päivän pituuden ja kuukaudessa käytettävän määrän mukaisesti. Päiväperusteisessa varhaiskasvatuksessa  päivän pituudeksi voi valita max 5 h, 5-7 h tai yli 7h tarpeen mukaisesti. Kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa (yli 5h/pv) kuukaudessa varattavien päivien määräksi voi valita myös 10 tai 15 pv/kk.

Tuntiperusteiseen asiakasmaksuun verrattuna järjestelmä ei ole niin joustava vuorohoitoa käyttävillä. Mikäli kaikissa yksiköissä siirrytään päiväperusteiseen järjestelmään, nyt alimmilla tuntirajoilla olevat voivat joutua varaamaan hoitoa enemmän, mikäli 10 tai 15 pv/kk ei riitä. Myös päivien pituuden vaihdellessa on mahdollisesti valittava pisimmän päivän mukainen palvelu. Toisaalta päiväperusteisessa järjestelmässä lapsen varhaiskasvatuspäivien kesto ja määrä säännönmukaistuu, jolloin perheessä varhaiskasvatuspäivien ja aikojen suunnitteleminen ja seuraaminen helpottuvat. Se voi mahdollisesti lisätä myös perheen yhteistä aikaa, kun työvuoroja ei tarvitse suunnitella siten, että lapsella on päivittäin mahdollisimman vähän tunteja. Asiakasmaksujen määräytymisessä on huomioitava 1.8.2021 mahdollisesti voimaan tuleva asiakasmaksulaki muutos, jonka myötä asiakasmaksut pienenevät. Lain muutoksen myötä päiväperusteiseen siirtyminen ei mahdollisesti vaikuta niin paljon asiakasmaksun suuruuteen, vaikka asiakas joutuisikin varaamaan palvelua nykyistä enemmän.

Varhaiskasvatuksen pedagogisesta näkökulmasta päiväperusteinen varhaiskasvatus mahdollistaa lapselle eheän varhaiskasvatuspäivän. Varhaiskasvatuksessa vertaissuhteiden muodostuminen helpottuu ja muodostuu pysyvimmiksi. Ryhmän toiminnan kannalta lasten säännöllisemmät varhaiskasvatusajat rauhoittavat toimintaympräristöa ja helpottavat pedagogiikan suunnittelua ja toteuttamista. Lisäksi lasten mahdollisiin tuen tarpeisiin voidaan vastata suunnitelmallisemmin.

Päiväperusteisuus on mahdollistanut suoritteisiin perustuvan käytön- ja täytön suunnittelun ja tehokkaan seurannan. Mikäli nyt kolmessa yksikössä käytössä olevasta tuntiperusteisesta asiakasmaksusta luovutaan, mahdollistaa se näissä päiväkodeissa käytössä olevista Läsnä-sovelluksesta ja kulkukorteista luopumisen. Päiväperusteinen varhaiskasvatus ei vaadi lisäresurssointia ohjelmien ja hoitoaikojen seurannan suhteen. 

Valmistelijan esitys:

Varhaiskasvatuspalveluissa siirrytään 1.1.2021 alkaen päiväperusteiseen asiakasmaksuun. Näin voidaan turvata asiakkaiden yhdenmukainen kohtelu maksuun liittyvissä asioissa. Päiväperusteinen varhaiskasvatus mahdollistaa lapselle säännönmukaisemman ja eheämmän varhaiskasvatuspäivän. Päiväperusteiseen asiakasmaksujärjestelmään siirtyminen ei tuo varhaiskasvatukselle  lisäkustannuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatuspalveluissa kaikissa yksiköissä siirrytään yhdenmukaisesti 1.1.2021 alkaen päiväperusteiseen asiakasmaksuun.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.