Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.

- Korontatilanne on muuttunut ja toimialalla siirrytään jatkossa pitämään kokoukset etänä, myös sivistyslautakunnan kokoukset.

- Saamenkielisen luokan perustaminen Rovaniemelle.

- Kiinteistöihin liittyvä selvitys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ajankohtaiseta asiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.