Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Lapinrinteen päiväkodin toiminnan siirtäminen palvelusetelillä toteutettavaksi 1.8.2021 alkaen

ROIDno-2020-2946

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksesta annetun lain mukaan kunnan on huolehdittava siitä,​ että varhaiskasvatusta on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kaupunki myöntää lapselle tarpeen mukaisen varhaiskasvatuspaikan huomioiden perheen toiveet ja lapsen yksilölliset tarpeet.

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden toiminnan tehostamiseksi,​ kasvavien kulujen hillitsemiseksi sekä asiakkaan valinnan mahdollisuuksien lisäämiseksi on vuonna 2014 päätetty siirtyä kunnallisen toiminnan lisäksi palvelusetelillä toteutettavaan yksityiseen varhaiskasvatukseen. Vuodesta 2015 alkaen yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on kasvanut Rovaniemellä 21 %:sta nykyiseen 37 %:iin. Kaupunkiin on rakennettu uusia yksityisiä päiväkoteja sekä siirretty omassa toiminnassa olleita päiväkoteja yksityisiksi.

Kaupungin omassa toiminnassa on keskitetty suurempiin yksiköihin. Riittävän suuressa kunnallisessa yksikössä voidaan toimia taloudellisesti tehokkaasti ja mahdollistaa asiakkaalle monimuotoisen lapsen tarpeita vastaavan varhaiskasvatustoiminnan. Pienistä yksiköistä luopumisen myötä kaupunki voi tarjota myös uusille yrittäjille mahdollisuuden toteuttaa varhaiskasvatustoimintaa. 

Kunnallisen ja yksityisen palvelutuotannon osuutta on arvioitava määrällisesti koko kunnan alueella mutta myös alueellisesti. Kunnan on vastattava koko varhaiskasvatuksen palveluverkosta sekä määrän,​ että laadun osalta. Jotta tämä toteutuu on kunnan eri alueilla oltava riittävästi sekä kunnallista että yksityistä palvelutuotantoa. Monipuolinen asiakkaiden tarpeita vastaava varhaiskasvatusverkosto luo lakisääteisen ja ennaltaehkäisevän varhaiskasvatuksen perustan. 

Rovaniemen kaupunki palveluiden järjestäjänä valvoo yksityistä varhaiskasvatustoimintaa. Valvontaviranomainen toteuttaa valvontaa ensisijaisesti antamalla palvelujen tuottamisessa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa palveluntuottajalle sekä seuraa toiminnan kehitystä yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Rovaniemen kaupungin käytännöt on kirjattu Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen,​ neuvonnan ja valvonnan suunnitelmaan. 

Ohjaus,​ neuvonta ja valvonta ovat yksi osa laadun seurantaa ja kehittämistä. Varhaiskasvatuksessa toimii varhaiskasvatuksen laadunhallintatiimi,​ joka koordinoi sekä kunnallisen että yksityisen varhaiskasvatuksen laatutyötä. Laadunhallintatiimi vastaa myös yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen ohjauksen,​ neuvonnan ja valvonnan painopisteiden määrittämisestä ja toteuttamisen suunnittelusta. Kaupunki on tehnyt vuosittain laatukyselyitä sekä kunnallisten että yksityisten päiväkotien asiakkaille. Vastausten perusteella palveluiden laaduissa ei ole nähtävissä olennaista poikkeamaa. 

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarviokäsittelyssä yhtenä tuottavuustoimenpiteenä on Lapinrinteen päiväkodin kunnallisen toiminnan siirtäminen palvelusetelillä toteutettavaksi 1.8.2021 alkaen. Lapinrinteen päiväkodin palvelusetelille siirtämisen taloudellinen vaikutus vuonna 2021 on 114 000 € (5kk). Vuositasolla säästö on 273 000 €. Tarkempi laskelma on esitetty liitteessä 1. Lapinrinteen päiväkodin siirtyessä palvelusetelille asiakas voi halutessaan hakea palveluseteliä jatkaakseen samassa yksikössä tai toisessa palveluseteliyksikössä tai hakeutua toiseen kunnalliseen yksikköön.

Palveluseteliyrittäjäksi hakeutuvan yrittäjän tulee täyttää Rovaniemen kaupungin palvelusetelin sääntökirjan edellyttämät vaatimukset. Palvelujen tuottajan on sitouduttava täyttämään palvelusetelilain mukaiset yleiset ehdot sekä varhaiskasvatuslain ja asetuksen edellytykset. Lisäksi palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan muun toimintaa ohjaavan lainsäädännön edellytyksiä sen mukaan,​ kun ne koskevat kyseessä olevaa palvelua. Palveluntuottaja sitoutuu lisäksi täyttämään Rovaniemen kaupungin erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin,​ palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset.

Lisäksi yrittäjän on tuotettava palvelua palvelusetelin enimmäisarvolla vähintään kaksi ensimmäistä toimintakautta,​ jolloin asiakasmaksut ovat samansuuruiset kuin kaupungin omassa toiminnassa. 

Sivistyslautakunta voi hyväksyä yrityksen hakemuksen ehdollisena niin,​ että vaadittavat sääntökirjan mukaiset asiakirjat ja henkilöstöluettelot voidaan esittää ennen yritystoiminnan alkua. Yrittäjävalinnasta päätetään sivistyslautakunnassa joulukuussa 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta siirtää Lapinrinteen päiväkodin kunnallisen toiminnan palvelusetelillä toteutettavaksi 1.8.2021 alkaen. Yrittäjähaku käynnistetään päätöksen saadessa lainvoiman. Yrittäjävalinnasta päätetään sivistyslautakunnassa joulukuussa 2020.

Tiina Outila esitti, että sivistyslautakunta ei hyväksy esitettyä säästötoimenpidettä Lapinrinteen päiväkodin toiminnan siirtämisestä palvelusetelille. Lapinrinteen päiväkoti jatkaa kunnallisena varhaiskasvatusyksikkönä.

Antti Väänänen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä poikkeava esitys suoritetaan äänestys.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Äänestystulokset

  • Jaa 8 kpl 73%

    Nafisa Yeasmin, Marjatta Koivuranta, Reetta Mustonen, Pertti Lakkala, Timo Tolonen, Sakke Rantala, Mari Jolanki, Mika Kansanniva

  • Ei 3 kpl 27%

    Antti Väänänen, Maija Pirttijärvi, Tiina Outila

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.