Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Liikunnan ja urheilun palkitsemisten uudistaminen

ROIDno-2020-2941

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki  huomioi rovaniemeläisen liikunnan ja urheilun saavutuksia kahdella tavalla: sivistyslautakunta valitsee ja palkitsee vuoden urheilijan, vuoden seuratoimitsijan ja vuoden liikuntateon tai –tapahtuman. Vuoden urheilija on palkittu rahapalkinnolla ja muut valinnat on palkittu muistolahjalla (vapaa-ajanlautakunta 26.3.2019, § 31). Kaupunginhallitus on palkinnut olympia-, MM-, EM- tai MC-kisoissa menestyneet urheilijat rahapalkinnoilla (kaupunginhallitus 15.12.2014, § 541). Palkitsemistilaisuus on perinteisesti ollut osa Rovaniemi-viikkoa.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.8.2019 (§ 259), että urheilijoiden palkitsemisen säännöt ja kriteerit uudistetaan siten, että uusia sääntöjä noudatetaan jo vuoden 2019 urheilusaavutuksista palkittaessa. Kaupunginhallituksen ja sivistyslautakunnan palkitsemiset on myös selkeyden vuoksi hyvä yhdistää. Hallintosäännön (KV 9.12.2019 § 110) mukaan sivistyslautakunta päättää kaupungissa asuvien menestyneiden urheilijoiden palkitsemiskriteereistä.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti toimitaan siten, että syksystä 2020 alkaen sivistyslautakunta valitsee nykyisten valintakriteereiden mukaisesti vuoden urheilijan, vuoden seuratoimitsijan ja vuoden liikuntateon tai –tapahtuman. Arvokisamenestyksestä (olympia-, MM-, EM- tai MC-kisat) palkitaan muistolahjalla. Kaikissa palkintokategorioissa huomioidaan yleisten sarjojen menestyksen lisäksi myös juniori-, seniori- ja paraurheilu. Vuoden 2019 arvokisamenestysten palkitsemistilaisuus järjestetään loppuvuodesta 2020.

Muista merkittävistä urheilusaavutuksista myönnetyistä tunnustuspalkinnoista ja mahdollisista Suomen mestaruuskisamenestyksistä palkitsemisista sivistyslautakunta päättää erikseen määrärahojensa puitteissa. Sivistyslautakunta pidättää itselleen oikeuden palkitsemisesta, palkitsematta jättämisestä tai palkitsemisen perusteiden muuttamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupungin liikunnan ja urheilun palkitsemiset uudistetaan esityksen mukaisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.