Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelma 2021 - 2025

ROIDno-2020-2302

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin kulttuuriohjelman laatiminen, kulttuuripoliittisten linjausten määrittely vuosille 2021-2025, on kulttuuripalvelujen toiminta- ja käyttötaloussuunnitelmassa vuonna 2020.

Tavoitteena on työstää ohjelma, joka on kaupunkistrategian mukainen sekä kaupungin uutta brändiä ja siinä esiin nostettuja arvoja kunnioittava. Rovaniemen laajassa, osallisuutta painottaneessa brändityössä on kehitetty tavat ja kanavat toteuttaa eri ohjelmia ja hankkeita. Tätä kehitystyötä hyödynnetään kustannustehokkaasti, mukaan lukien monikanavaisuus; erityisesti kehitettyjen eri kanavien hyödyntäminen ja pilotointi. 

Keskeisenä ajatuksena on, että kulttuuriohjelma kestää aikaa ja ennakoi tulevaa. Kulttuuriohjelma edistää hyvinvointia, kasvattaa elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa oivaltaen, että kulttuurin ja kulttuuristen sisältöjen keinoin voidaan yhdistää asioita ja toimijoita sekä yhteiskehittää eri sisältöjä. Olennaista on luoda ohjelma, joka tarjoaa prosessin aikana ja eri kanavia hyödyntäen osallisuuden paikkoja kuntalaisille, kulttuuritoimijoille ja kaikille kiinnostuneille toimijoille, eri tahoille ja sidosryhmille. 

Ohjelmatyössä otetaan huomioon uuden kuntien kulttuuritoimintalain tavoitteet, joiden  toteuttamisen lähtökohtana ovat demokratia, asiakaslähtöisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu. Tavoitteet tiivistetysti:

1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen;

2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;

3) vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin;

4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin.

Kulttuuriohjeman laatiminen toteutuu Flatlight Creative Housen, kulttuurin ja taiteen ammattilaisten sekä Rovaniemen asukkaiden yhteisenä tekemisenä. Prosessi on seuraava: 1. Tiedonkeruu ja kyselyt, 2. Linjanvedot, 3. Pyöreän pöydän keskustelu, 4. Ohjelman kirjoitustyö, 5. Esittely ja lanseeraus. Kulttuuriohjema valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Kulttuuriohjelmasta tehdään oma sisältökokonaisuus uudistetulle Rovaniemi.fi -sivustolle, joka esittelee ohjelman tarinallisella ja visuaalisella otteella. 

Flatlight Creative Housen edustajat Miikka Niemi ja Maria Gullsten esittelevät kokouksessa kulttuuriohjelman prosessia ja sen etenemistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta kuulee esittelyn kulttuuriohjelmaprosessista ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.