Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Sinetän kirjastopalvelujen toiminnallinen muutos

ROIDno-2020-3032

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Sinetän kyläkirjasto sijaitsee alueen koulun yhteydessä. Kirjaston hyllyjä on sijoitettu äidinkielen luokkaan. Kirjastoluokassa ei ole asiakaspalvelupistettä. 

Kirjastopalvelu on mahdollista tuottaa nykyisillä resursseilla alueen asukkaille ja koululle kirjastoautopalveluna, myös siinä tapauksessa, että kaupungissa siirrytään yhden kirjastoauton malliin. Ratkaisu on toiminnallinen monipuolistaen muun muassa tarjolla olevaa kirjastoaineistoa.

Kirjastoautopalvelun avulla uutta  kirjallisuutta on riittävästi saatavilla niin lapsille kuin aikuisille. Koulun ja kirjaston yhteistyötä on mahdollista kehittää ja tuottaa koululle kirjastoautopalvelun avulla kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisia kirjastopalveluita, kuten kirjavinkkauksia. Lisäksi koulun on mahdollista tilata kirjastoautopalvelun kautta teemoitettuja “lukulootia” eli laatikoita joihin on kerätty kirjallisuutta toivotuista teemoista. Sinetän koululle on myös mahdollista järjestää autolle oma pysäkkiaika.

Rovaniemen kaupungissa on aloitettu prosessi uuden kirjastoauton hankkimiseksi. OKM:n investointirahaa on haettu ja hankintaa esitetään Rovaniemen kaupungin talousarvioon 2021. Uusi auto on suunniteltu rekka-alustalle liikuteltavine vaihtohyllyineen. Ratkaisu monipuolistaa puitteita ja sen avulla eri reiteille, ml. koulut, varhaiskasvatuksen yksiköt ja kyläreitit, voidaan nopeasti vaihtaa asiakaskuntaan profiloitu aineisto. 

Sinetän alueen kirjastopalvelut tuotetaan 1.1.2021 alkaen autokirjastopalveluna. Sinetän kylä on mahdollista sovittaa nykyiseen reittisuunnitelmaan. Kirjastopalvelujen muotoilulla voidaan saavuttaa etuja, etenkin kun aikaisemmat kokemukset Sinetän kylän asukkaiden kirjastoautopalveluiden käytöstä ovat rohkaisevia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn Sinetän kirjastopalvelujen toiminnallisen muutoksen 1.1.2021 alkaen.

Merkittiin, että Evilla Lumme poistui kokouksesta klo 16.00 ja Reetta Mustonen saapui kokoukseen klo 16.00.

Tiina Outila esitti, että sivistyslautakunta ei hyväksy Sinetän kirjaston lakkautusta. Kirjaston osalta tulee selvittää mahdolliset kustannussäästöt mikäli palvelu toteutetaan enenevissä määrin omatoimikirjastopalveluna.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti Tiina Outilan esityksen.

Tiedoksi

Nina Sipola, Meeri Suominen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.