Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Sivistyslautakunnan talousarvio 2021

ROIDno-2020-2008

Valmistelija

 • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin vuoden 2021 määrärahakehykseksi esitetään 392,​10 miljoonaa euroa. Tällöin kaupungin tilikauden alijäämä olisi 7,​10 miljoonaa euroa. Talousarviovalmistelun keskeisin tavoite on tasapainottaa kaupungin talous. Vuoden 2021 talousarviossa pysyminen ja tasapainoon saattaminen tulevina vuosina edellyttää monentyyppisiä ja mittavia tasapainottamistoimenpiteitä kaikilta toimialoilta.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2021 talousarvion suunnitteluohjeessa on osoitettu toimielinkohtaiset määrärahakehykset.

Sivistyslautakunnan määrärahakehys vuodelle 2021 on 135,​50 miljoonaa euroa.

Toimielin RAAMI 2021
Tarkastuslautakunta 0,​25
Kaupunginhallitus -​1,​60
Perusturvalautakunta 231,​00
Sivistyslautakunta 135,​50
Elinvoimalautakunta 20,​50
Ympäristölautakunta 6,​45
MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 392,​10

 

Sivistyslautakunnan alustavat palvelualuekohtaiset määrärahat:

  TAE2021
Varhaiskasvatuspalvelut 46,​42
Koulutuspalvelut 71,​58
Vapaa-​ajan palvelut 17,​50
MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ 135,​50

 

Määrärahat yhteensä on sivistyslautakuntaa sitova. Palvelualuekohtaiset määrärahat tarkentuvat käyttösuunnitelmassa. Käyttösuunnitelma tulee suunnitteluohjeen mukaisesti hyväksyä viimeistään 31.12.2020. Maksujen korotukset palvelualueilla tehdään joko vuoden tai viimeistään lukuvuoden alusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn vuoden 2021 talousarvion. Sivistyslautakunnan määräraha vuodelle 2021 on 135,50 miljoonaa euroa.

Nafisa Yeasmin esitti, että tuntijakoa ei muuteta eikä opetustunteja vähennetä. Tuntikehys pidetään entisellään.
Tiina Outila, Reetta Mustonen ja Maija Pirttijärvi kannattivat esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä poikkeava esitys suoritetaan äänestys.
Sivistyslautakunta hyväksyi Nafisa Yeasminin esityksen.

Maija Pirttijärvi esitti, että lukion kursseja ei vähennetä.
Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti Maija Pirttijärven esityksen.

Tiina Outila esitti, että sivistyslautakunta ei vähennä avustuksia.
Maija Pirttijärvi kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä poikkeava esitys suoritetaan äänestys.
Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Nafisa Yeasmin esitti, että liikuntapaikkojen ja latujen kunnossapidosta ei vähennetä.
Tiina Outila ja Reetta Mustonen kannattivat esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä poikkeava esitys suoritetaan äänestys
Sivistyslautakunta hyväksyi Nafisa Yeasminin esityksen.

Pertti Lakkala esitti, että tilapäistä luopumista Yllärin nuorisotilasta ei luovuta.
Esitys raukesi kannattamattomana.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala poistui kokouksesta.

Tiina Outila esitti, että kaupunginhallituksen sivistyslautakunnalle hyväksymä määrärahakehys vuodelle 2021 on 135,50 miljoonaa euroa. Sivistyslautakunta toteaa määrärahakehyksen riittämättömäksi monipuolisen kouluverkon, laadukkaiden vapaa-ajanpalveluiden sekä opetuksen ja varhaiskasvatuksen turvaamiseen. Esitetyistä talousarviotoimenpiteistä vuodelle 2021 toteutetaan kirjastoaineiston hankinnan rajoittaminen, tilapäinen luopuminen Yllärin nuorisotilasta sekä muut operatiiviset tehostamis- ja leikkaustoimenpiteet; yhteensä 230 000e. Sivistyslautakunnan määraha vuodelle 2021 on 136,25 miljoonaa euroa. Sivistyslautakunta esittää lisämäärärahan myöntämistä 750 000e.
Esitys raukesi kannattamattomana.

Puheenjohtaja Pertti Lakkala esitti, että sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2021 talousarvioksi 135,78 miljoona euroa. Lisäksi sivistyslautakunta pyytää kaupunginhallitusta korottamaan raamia 280.000 euroa.
Antti Väänänen kannatti esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä poikkeava esitys suoritetaan äänestys.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi puheenjohtaja Pertti Lakkalan esityksen vuoden 2021 talousarvioksi 135,78 miljoonaa euroa. Lisäksi sivistyslautakunta pyytää kaupunginhallitusta korottamaan raamia 280.000 euroa.

 

Äänestystulokset

 • Ei 11 kpl 100%

  Mika Kansanniva, Tiina Outila, Nafisa Yeasmin, Antti Väänänen, Maija Pirttijärvi, Marjatta Koivuranta, Reetta Mustonen, Pertti Lakkala, Timo Tolonen, Sakke Rantala, Mari Jolanki

 • Jaa 8 kpl 73%

  Nafisa Yeasmin, Timo Tolonen, Pertti Lakkala, Reetta Mustonen, Sakke Rantala, Mika Kansanniva, Marjatta Koivuranta, Mari Jolanki

 • Ei 3 kpl 27%

  Tiina Outila, Maija Pirttijärvi, Antti Väänänen

 • Ei 11 kpl 100%

  Maija Pirttijärvi, Tiina Outila, Timo Tolonen, Antti Väänänen, Pertti Lakkala, Nafisa Yeasmin, Reetta Mustonen, Mika Kansanniva, Marjatta Koivuranta, Sakke Rantala, Mari Jolanki

 • Ei 7 kpl 64%

  Mika Kansanniva, Antti Väänänen, Tiina Outila, Reetta Mustonen, Pertti Lakkala, Maija Pirttijärvi, Nafisa Yeasmin

 • Tyhjä 4 kpl 36%

  Sakke Rantala, Mari Jolanki, Timo Tolonen, Marjatta Koivuranta

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talous- ja rahoitusjohtaja, controller, taloussuunnittelijat

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.