Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Teerikallion päiväkodin toiminnan siirtäminen palvelusetelillä toteutettavaksi 1.8.2021 alkaen

ROIDno-2020-2947

Valmistelija

  • Tarja Kuoksa, palvelualuepäällikkö, tarja.kuoksa@rovaniemi.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksesta annetun lain mukaan kunnan on huolehdittava siitä,​ että varhaiskasvatusta on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kaupunki myöntää lapselle tarpeen mukaisen varhaiskasvatuspaikan huomioiden perheen toiveet ja lapsen yksilölliset tarpeet.

Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden toiminnan tehostamiseksi,​ kasvavien kulujen hillitsemiseksi sekä asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisäämiseksi on vuonna 2014 päätetty siirtyä kunnallisen toiminnan lisäksi palvelusetelillä toteutettavaan yksityiseen varhaiskasvatukseen. Vuodesta 2015 alkaen yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on kasvanut Rovaniemellä 21 %:sta nykyiseen 37 %:iin. Kaupunkiin on rakennettu uusia yksityisiä päiväkoteja sekä siirretty omassa toiminnassa olleita päiväkoteja yksityisiksi.

Kaupungin omassa toiminnassa on keskitetty suurempiin yksiköihin. Riittävän suuressa kunnallisessa yksikössä voidaan toimia taloudellisesti tehokkaasti ja mahdollistaa asiakkaalle monimuotoisen lapsen tarpeita vastaavan varhaiskasvatustoiminnan. Pienistä yksiköistä luopumisen myötä kaupunki voi tarjota myös uusille yrittäjille mahdollisuuden toteuttaa varhaiskasvatustoimintaa. 

Kunnallisen ja yksityisen palvelutuotannon osuutta on arvioitava määrällisesti koko kunnan alueella mutta myös alueellisesti. Kunnan on vastattava koko varhaiskasvatuksen palveluverkosta sekä määrän,​ että laadun osalta. Jotta tämä toteutuu on kunnan eri alueilla oltava riittävästi sekä kunnallista että yksityistä palvelutuotantoa. Monipuolinen asiakkaiden tarpeita vastaava varhaiskasvatusverkosto luo lakisääteisen ja ennaltaehkäisevän varhaiskasvatuksen perustan. 

Rovaniemen kaupunki palveluiden järjestäjänä valvoo yksityistä varhaiskasvatustoimintaa. Valvontaviranomainen toteuttaa valvontaa ensisijaisesti antamalla palvelujen tuottamisessa tarpeellista ohjausta ja neuvontaa palveluntuottajalle sekä seuraa toiminnan kehitystä yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Rovaniemen kaupungin käytännöt on kirjattu Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen,​ neuvonnan ja valvonnan suunnitelmaan. 

Ohjaus,​ neuvonta ja valvonta ovat yksi osa laadun seurantaa ja kehittämistä. Varhaiskasvatuksessa toimii varhaiskasvatuksen laadunhallintatiimi,​ joka koordinoi sekä kunnallisen että yksityisen varhaiskasvatuksen laatutyötä. Laadunhallintatiimi vastaa myös yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen ohjauksen,​ neuvonnan ja valvonnan painopisteiden määrittämisestä ja toteuttamisen suunnittelusta. Kaupunki on tehnyt vuosittain laatukyselyitä sekä kunnallisten että yksityisten päiväkotien asiakkaille. Vastausten perusteella palveluiden laaduissa ei ole nähtävissä olennaista poikkeamaa. 

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarviokäsittelyssä yhtenä tuottavuustoimenpiteenä on Teerikallion päiväkodin kunnallisen toiminnan siirtäminen palvelusetelillä toteutettavaksi 1.8.2021 alkaen. Teerikallion päiväkodin palvelusetelille siirtämisen taloudellinen vaikutus vuonna 2021 on 61 000 € (5kk). Vuositasolla säästö on 147 000 €. Tarkempi laskelma on esitetty liitteessä 1. Teerikallion päiväkodin siirtyessä palvelusetelille voi asiakas halutessaan hakea palveluseteliä jatkaakseen samassa yksikössä tai toisessa palveluseteliyksikössä tai hakeutua toiseen kunnalliseen yksikköön. Päiväkodissa oleva integroitu ryhmä tulee siirtää toiseen kunnalliseen yksikköön.

Palveluseteliyrittäjäksi hakeutuvan yrittäjän tulee täyttää Rovaniemen kaupungin palvelusetelin sääntökirjan edellyttämät vaatimukset. Palvelujen tuottajan on sitouduttava täyttämään palvelusetelilain mukaiset yleiset ehdot sekä varhaiskasvatuslain ja asetuksen edellytykset. Lisäksi palveluntuottajan on sitouduttava noudattamaan muun toimintaa ohjaavan lainsäädännön edellytyksiä sen mukaan,​ kun ne koskevat kyseessä olevaa palvelua. Palveluntuottaja sitoutuu lisäksi täyttämään Rovaniemen kaupungin erikseen asettamat asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin,​ palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin liittyvät taikka muut vastaavat vaatimukset.

Lisäksi yrittäjän on tuotettava palvelua palvelusetelin enimmäisarvolla vähintään kaksi ensimmäistä toimintakautta,​ jolloin asiakasmaksut ovat samansuuruiset kuin kaupungin omassa toiminnassa. 

Sivistyslautakunta voi hyväksyä yrityksen hakemuksen ehdollisena niin,​ että vaadittavat sääntökirjan mukaiset asiakirjat ja henkilöstöluettelot voidaan esittää ennen yritystoiminnan alkua. Yrittäjävalinnasta päätetään sivistyslautakunnassa joulukuussa 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta siirtää Teerikallion päiväkodin kunnallisen toiminnan palvelusetelillä toteutettavaksi 1.8.2021 alkaen. Yrittäjähaku käynnistetään päätöksen saadessa lainvoiman. Yrittäjävalinnasta päätetään sivistyslautakunnassa joulukuussa 2020.

Sakke Rantala esitti, että sivistyslautakunta päättää pitää Teerikallion päiväkodin kunnallisena päiväkotina.

Tiina Outila ja Marjatta Koivuranta kannattivat esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä poikkeava esitys suoritetaan äänestys.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi Sakke Rantalan esityksen.

Äänestystulokset

  • Ei 11 kpl 100%

    Maija Pirttijärvi, Antti Väänänen, Sakke Rantala, Timo Tolonen, Marjatta Koivuranta, Tiina Outila, Mari Jolanki, Pertti Lakkala, Mika Kansanniva, Reetta Mustonen, Nafisa Yeasmin

Tiedoksi

Varhaiskasvatuspalvelut