Tarkastuslautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

- Kaupunkitarkastaja Juuso Kataja osallistuu oppisopimuksella Hämeen Ammatti-instituutin järjestämään johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon/sisäisen tarkastuksen osaamisalan koulutukseen. Kulutukseen sisältyy itsenäistä opiskelua, oppimistehtäviä sekä henkilökohtaista-/ryhmäohjausta. Tarkastuspäällikkö on oikeuttanut kaupunkitarkastajan osallistumaan tietoverkossa pidettäviin webinaareihin ja luentotilaisuuksiin työaikana. Koulutus tukee kaupunkitarkastajan virkatyötä. Sopijaosapuolina 17.5.2022 allekirjoitetussa oppisopimuksessa ovat opiskelija, työpaikka ja oppilaitos.

- Viranhaltijat pitävät kesäloman siten, että tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki on lomalla 22.6.-27.7 ja kaupunkitarkastaja Juuso Kataja on lomalla 1.8.-19.8. Tarkastuspäällikön vuosiloman aikana viransijaisena toimii kaupunkitarkastaja. Laskujen ja tositteiden hyväksyjänä tarkastuspäällikön loman aikana toimii kaupunkitarkastaja. Kaupunkitarkastajan loman aikana asiatarkastajan varahenkilönä toimii koulutus- ja varhaiskasvatuksen taloussuunnittelija.

- Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessa 10.5.2022 §56 vuoden 2021 tilinpäätöstä ja tilintarkastajan laatimaa tilintarkastuskertomusta. Lautakunta saattoi asian 20.6.2022 kokoontuvalle valtuustolle esittäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. Lautakunnan laatima arviointikertomus vuodelta 2021 käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä. 

- Julkisuudessa on kerrottu kaupunkikonserniin kuuluvan säätiön perustamisvaiheen taloudellisista järjestelyistä. Asiasta on saatettu käsityksiä myös tarkastuslautakunnan suuntaan. Lautakunnan on mahdollista keskustella asiasta kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että varajäsen Tuomas Koskiniemi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana etäyhteyden välityksellä kello 16:29. Lisäksi merkittiin, että jäsen Antti Väänänen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana etäyhteyden välityksellä kello 16:36. 

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi ne tiedoksi.

Tarkastuslautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen kello 17:06-17:16. Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Sanna Luoma poistui kokouksesta tauon aikana kello 17:12. Lisäksi merkittiin, että varapuheenjohtaja Markus Lohi toimi kokouksen puheenjohtajana kokouksen loppuun puheenjohtajan ollessa estyneenä.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tarkastuslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.