Tarkastuslautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Arviointikertomus 2021

ROIDno-2019-1548

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa sekä kuntakonsernissa toteutuneet. Lautakunnan on myös arvioitava, onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan arvioinnissa keskeinen kohde on kaupunginhallitus, joka johtaa kaupungin toimintaa sekä vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kaupunginhallitusta tarkastuslautakunta arvioi myös siksi, että se osana konsernijohtoa vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä. Arvioinnin piirissä on tällöin se yhä laajemmaksi käynyt kunnan toiminta, joka toteutetaan kunnan omistamissa sekä kunnan määräysvallassa olevissa konserniyhtiöissä ja muissa yhteisöissä.

Tarkastuslautakunta laatii valtuustoa varten arviointikertomuksen, joka tulee kuntalain 121 § mukaisesti käsitellä tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta esittää johtopäätökset ja kehittämisehdotukset punaisella tekstillä kehystettynä kertomuksen eri kappaleiden sisällä. 

Tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet huomioidaan, kun lautakunta päättää arviointikertomuksen antamisesta. 

Vuoden 2021 arviointikertomus on tämän asian liitteenä 1. Kun tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointikertomuksen ja kun lautakunnan päättämät tekniset korjaukset on tehty, tulee arviointikertomus julkiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta

-hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2021 (Liite 1) ja saattaa sen Rovaniemen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä,

-oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia,

-esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella,

-esittää, että selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan käsitellä lokakuussa 2022 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että Petri Keihäskoski poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 17:30. Varajäsen Reetta Mustonen osallistui kokoukseen kello 17:32 etäyhteyden välityksellä. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Seija Karvo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 17:40.

 

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Merkittiin pöytäkirjaan arviointiin liittyvät esteellisyydet. Todettiin seuraavat esteellisenä tämän asian käsittelystä poistuneet jäsenet sekä esteellisyyden perusteena ollut arvioitava asia:

-Varapuheenjohtaja Markus Lohi: esteellinen Lapin Sairaanhoitopiirin arvioinnin yhteydessä. Lautakunta päätti, että Riitta-Maija Hokkanen toimi kokouksen puheenjohtajana Lapin Sairaanhoitopiirin arvioinnin ajan.
-Jäsen Riitta-Maija Hokkanen: esteellinen sivistyslautakunnan, hyvinvointilautakunnan sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn arvioinnin yhteydessä.
-Jäsen Antti Väänänen: esteellinen sivistyslautakunnan sekä Lapin Liiton arvioinnin yhteydessä.
-Jäsen Elina Holm: esteellinen sivistyslautakunnan arvioinnin yhteydessä.
-Jäsen Seija Karvo: esteellinen Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n arvioinnin yhteydessä.
-Jäsen Jarmo Huhtala: esteellinen Lapin Liiton sekä Kylien kehittämissäätiön arvionnin yhteydessä.
-Varajäsen Tuomas Koskiniemi: esteellinen hyvinvointilautakunnan, Työterveys Lappican sekä Lapin Sairaanhoitopiirin arvioinnin yhteydessä.
-Varajäsen Reetta Mustonen: esteellinen sivistyslautakunnan arvioinnin yhteydessä.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.