Tarkastuslautakunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

-Tarkastuslautakunnan tulee saattaa sidonnaisuusasiat tiedoksi valtuustolle kaksi kertaa vuodessa. Aiemmin lautakunta on syyskaudella saattanut asian tiedoksi lokakuun valtuustoon. Valtuustokauden vaihtumisen vuoksi valmisteluaikataulu on muuttunut ja sidonnaisuusasiat on tarkoitus saattaa käsiteltäväksi valtuuston marraskuun kokoukseen. 

-Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman valmistelu jatkuu huomioiden mitä palautetta lautakunta on antanut 24.8 pidetyssä kokouksessa. Suunnitelma pyritään antamaan lautakunnalle päätettäväksi lokakuun kokoukseen.

- Palaute Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijapäiviltä, niiltä osin kuin yhteyttä/analogiaa kunnan toimintaympäristöön; *Verkkokokoukset ja verkkokokoussovellusten tietoturvariskit; *julkisen hallinnon toimitilastrategia ->joka neljäs työskentelmään yhteiskäyttötiloissa, *Toiminnallinen turvallisuus (Functional Safety), joka soveltuu myös toiminnallisten asioiden varmentamiseen <- huomion kiinnittämistä suunnitteluun, järjestelmien hankintaan, olosuhdemuutoksiin, koulutukseen jne. * sosiaali- ja terveydenhuollon onnettomuuksia ja vaaratilanteita runsaasti kuntasektorilla (huom kuntayhtymät) ja soteen liittyvään tutkintaan resursointia

- Kaupunginhallitus on käynnistänyt valmistelun hallintosäännön uudistamiseksi (KH 13.9.2021 §353). Uusittu sääntö tulisi voimaan 1.1.2022. Hallintosääntö on kuntalain 90§ nojalla annettu valtuuston hyväksymä kuntanormi. Se velvoittaa kaikkia kunnan toimielimiä. Hallintosäännössä valtuusto antaa päätöksentekoa ja hallintomenettelyä koskevat sitovat määräykset koskien mm. toimielinten kokouksiin kutsumista ja kokouksessa läsnäoloa.  Esillä on ollut toivomus, että lautakunnnan kokouskutsut ja kokousaineisto tulisi jakaa laveammin kuin on aiemmin toimittu. Menettely ei kuitenkaan ole hallintosäännön kannalta ongelmaton. Siksi parhaillaan selvitettävänä on miten muissa toimileimissä on päädytty noudatettuun käytäntöön. Mikäli hallintosääntöä halutaan muuttaa tai täsmentää, on se syytä huomioida hallintosääntöuudistuksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi ne tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.