Tarkastuslautakunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi
  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 98§:ssä määrätään päätöksetekotavoista. Toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää varsinaisessa kokouksessa, sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa (sähköinen kokous) tai sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Kuntalain 99 § mahdollistaa sähköisen kokouksen osalta kokousmenettelyn, jossa kokous järjestetään täysin sähköisesti. Mahdollista on järjestää sähköinen kokous myös niin, että osa osallistujista osallistuu kokoukseen kokouskutsussa ilmoitetusta kokouspaikasta ja osa sähköisesti teknisen tiedonvälitystavan avulla valitsemastaan paikasta.

Kokouksen päätösvaltaisuuden osalta todetaan kuntalain 103 §:n määräys, jonka mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Valtuusto on kuntalain 90 §:n nojalla määrännyt hallintosäännön 15. luvussa toimielinten kokousmenettelystä. Toimielintä sitovat määräykset koskevat mm. kokouksen koollekutsua sekä kokouksesta ilmoittamista ja esityslistan julkaisua.

Hallintosäännön 147 §:n mukaisesti kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

---

Kaupunginvaltuusto on valinnut Tarkastuslautakuntaan jäseniä ja varajäseniä, joiden vaalikelpoisuutta on arvioitava uudelleen. Kuntalain 75§ nojalla vaalikelpoisuuden esteen muodostaa mm. kaupunginhallituksen tai sen alaisen jaoston jäsenyys samoin kuin palvelussuhde kuntaan.

Vaalikelpoisuus ja sen puuttuminen on syytä ottaa huomioon tarkastuslautakunnan kokouksen laillisuudesta päätettäessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa tarkastuslautakunnan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.