Tarkastuslautakunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Tarkastuslautakunnan jäsenten pysyvät esteellisyydet

ROIDno-2021-3067

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaalikelpoisuus, sidonnaisuudet ja valtuutetun esteellisyys

Kuntalain 75§:ssä on tarkastuslautakunnan jäsenten vaalikelpoisuutta koskevat määrykset. Ne on tullut huomioida valtuustossa sen tehdessä lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinnat. Laissa olevilla vaalikelpoisuuden rajoituksilla pyritään varmistamaan hallinnon ja talouden tarkastuksen riippumattomuutta. 

Kuntalain 84§:ssä on määräykset sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat velvollisia sidonnaisuusimoituksen tekemiseen. Säännös osaltaan edistää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Kuntalain 97§:ssä on määräykset valtuutettujen esteellisyydestä. Säännöksessä viitataan esteellisyystilanteita tarkentaviin hallintolain 27 ja 28 §:iin. Esteellisyyssäännöksillä turvataan luottamusta kunnan hallintoon sekä puolueettomaan asioiden käsittelyyn.  Esteellisen henkilön on asiaa käsiteltäessä ilmoitettava esteellisyydestään. Ja henkilön on lisäksi toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa.

Pysyvät esteellisyydet ja tarkastuslautakunnan jäsenyys 

Valtuuston asettama tarkastuslautakunta vastaa kuntalaissa määrätyn mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämisestä. Koko kuntakonserniin ulottuvaa tehtävää hoitaessaan se voi  vaikuttaa mm. tarkastuksen resursseihin ja takastuksen kohdentamiseen. Siksi lautakunnan jäsenten osalta huomionarvoista on paitsi tapauskohtaisen esteellisyyden, myös ns. pysyvien esteellisyyksien tiedostaminen.

On perusteltua, että tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet ilmoittavat pysyvät esteellisyydet toimikautensa alussa, mutta myös myöhemmin esteellisyystilanteen muuttuessa. Esteellisyydet on syytä merkitä pöytäkirjaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet ilmoittavat pysyvät esteellisyydet. Esteellisyydet todetaan ja merkitään pöytäkirjaan.

Päätös

Markus Lohi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 17:24.

 

Tarkastuspäällikön muutettu päätösehdotus: 

Asian käsittely siirretään seuraavaan tarkastuslautakunnan kokoukseen.

 

Tarkastuslautakunta päätti tarkastuspäällikön muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti 24.8.2021 § 111 siirtää asian käsittelyn seuraavaan lautakunnan kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet ilmoittavat pysyvät esteellisyydet. Esteellisyydet todetaan ja merkitään pöytäkirjaan.

Päätös

Tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet ilmoittivat pysyvät esteellisyydet. Esteellisyydet todettiin ja merkittiin pöytäkirjaan.

Esteellisyydet:

Sanna Luoma, puheenjohtaja: Rovaseudun markkinakiinteistöt, hallituksen jäsen

Riitta-Maija Hokkanen, jäsen: Sivistyslautakunta, jäsen; lisäksi merkitään pöytäkirjaan, ettei Hokkanen osallistu kaupunginhallituksen nimeämään hallintosääntötyöryhmään

Seija Karvo, jäsen: Napapiirin Energia ja Vesi Oy, hallituksen jäsen; Rovakaira Oy, hallituksen jäsen

Antti Väänänen, jäsen: Sivistyslautakunta, jäsen; Lapin Alueteatteriyhdistys Ry, hallituksen puheenjohtaja; Lapin Liitto, hallituksen jäsen

Petri Keihäskoski, jäsen: Kiinteistö Oy Lappi Areena, hallituksen jäsen; Rovaniemen Veljes-Sairaskotisäätiö, hallituksen jäsen

Tuomas Koskiniemi, varajäsen: Hyvinvointilautakunta, jäsen; Työterveys Lappica Oy, hallituksen puheenjohtaja; Eduro-säätiö, hallituksen jäsen; Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä, hallituksen jäsen


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.