Tarkastuslautakunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Tarkastuslautakunta tilintarkastuksen järjestäjänä

ROIDno-2019-791

Valmistelija

 • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
 • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta vastaa kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Järjestäminen tarkoittaa mm. tilintarkastuspalvelujen kilpailutuksen toteutusta samoin kuin tarkastuskertomuksen saattamista valtuuston päätettäväksi. 

Tarkastuslautakunta ei voi tarkastaa. Eikä se järjestämisvastuustaan huolimatta voi päättää esimerkiksi laillisuustarkastuksesta vastaavan tilintarkastajan tarkastussuunnitelmista ja työohjelmista. Järjestämisvelvollisuuteen ei sisälly tarkastustoiminnan valvonta.

Tarkastuslautakunta perehtyy kokouksessaan tarkastusasioihin. Vastuullinen tilintarkastaja osallistuu kokoukseen. On tarkoituksenmukaista, että myös sisäinen tarkastaja ja  kaupunginlakimies osallistuvat asian käsittelyyn tuoden tarvittaessa näkökulmaa mm. sisäisen tarkastuksen ja ulkoisen tarkastuksen toimivaltarajoista.

Miksi tilintarkastus?

Tilintarkastus on laissa säädetty menettely, jolla varmistetaan että tilivelvollisen laatima tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan tilivelvollisen toiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta. Tilivelvollisia ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, yhdistykset ja kunnat. Kuntatarkastuksessa huomioidaan talouden ohella mm. hallinto, valtionosuudet ja konsernivalvonta.

Tilintarkastus tuottaa informaatiota, jota tarkastuksen kohde itse ei voi varmentaa. Tarvitaan taho, joka tarkastuksellaan antaa lakisääteisen suojan niin omistajille kuin luotonantajille, ja joka informaation luotettavuuden osalta on kelpoinen myös viranomaisille.  

Miten tilintarkastusta säädellään?

Vuonna 2016 voimaan tulleella tilintarkastuslailla haluttiin varmistaa, että tilintarkastus suoritetaan ammattitaitoisesti, puolueettomasti ja tarkastuksen laatuvaatimukset täyttäen. Lailla torjutaan sivusta vaikuttamisen pyrkimykset riippumatta mistä suunnasta ne tilintarkastajaan kohdentuvat. 

Tilintarkastuslaissa on määräykset mm. tilintarkastajan yleisestä kelpoisuudesta sekä vaatimuksista, joita henkilön pitää täyttää, että hänet voidaan ylipäänsä nimetä tilintarkastajaksi. Laissa määrätään tilanteista, joissa tilintarkastajan on kieltäydyttävä tarkastuksesta. Laissa määrätään myös tilintarkastuksen sisällöstä.

Tilintarkastuslaki tarkoitti voimaan tullessaan yksityisen ja julkisen sektorin tilintarkastuksen yhdentymistä. Tilintarkastuksesta julkisella sektorilla säädetään samanaikaisesti voimaan tulleella julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetulla lailla. Julkishallinnon tilintarkastaja toimii virkavastuulla.

Tilintarkastuslaki edellyttää ”hyvän tilintarkastustavan” noudattamista. Kunnissa ja muissa julkisyhteisöissä tilintarkastuksen kohde on laaja-alaisempi ja edellyttää ”julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan noudattamista”.

Miten tilintarkastusta valvotaan?

Tilintarkastajien valvonta on viranomaistoimintaa. Patentti- ja rekisterihallituksen alaisuudessa toimiva Tilintarkastusvalvonta seuraa omin toimin, sekä sinne saatettujen ilmoitusten ja kantelujen kautta, että tarkastajat toimivat tilintarkastusta koskevien lakien ja muiden tarkastusta koskevien säännösten mukaisesti.

Tilintarkastusvalvonta valvovana viranomaisena suorittaa säännönmukaista laadunvarmistusta käymällä läpi tilintarkastajan tarkastuskohteita varmistaakseen hyvän tilintarkastustavan noudattamisen. Jälkikäteisvalvontaa se suorittaa tutkinnalla. Tilintarkastusvalvonta on toimivaltainen kaikessa tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen valvonnassa.

Patentti- ja rekisterihallitus pitää tilintarkastuslaissa määrättyä rekisteriä tilintarkastajista sekä tilintarkastajatutkintorekisteriä. Se myös huolehtii tilintarkastuksen yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä.

Miten kunnan tilintarkastus järjestetään?

Kuntalaissa on määräyksiä koskien mm. tilintarkastajan valintaa, tilintarkastajan tehtäviä ja tilintarkastuskertomuksen käsittelyä. Tarkastuslautakunta ei nimestään huolimatta tarkasta, määrittele sisältöä tai valvo tarkastusta, vaan on tarkastuksen järjestäjä.

Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, joka puolestaan määrää vastuunalaisen tilintarkastajan. Tilintarkastusyhteisön valinta voi kerrallaan ulottua enintään kuuden tilikauden ajalle.

Lähtökohtana on, että kunnan tytäryhteisöjen tilintarkastajaksi valitaan sama tilintarkastusyhteisö kuin emokunnalle. Jos tästä poiketaan, on syy perusteltava.

Tilintarkastus on asiantuntijapalvelu, jota hankkiessaan kunta on velvollinen noudattamaan hankintalakia. Se käytännössä tarkoittaa tarkastuslautakunnan valmistelemaa palvelun kilpailusta valtuustoa varten. Kilpailutuksessa huomioitavaksi tulevat paitsi emokunnan tilintarkastustarpeet, myös eri konserniyhteisöjen koko ja tarkastuksen erityisvaatimukset (esim. energiayhtiön sähkönsiirtoliiketoiminta).

Miten tilintarkastuksen järjestämisestä on päätetty Rovaniemen kaupungissa?

Rovaniemen kaupunginvaltuusto valitsi 12.12.2016 § 128 kaupungin sekä siihen kuuluvien konserniyhteisöjen tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n vuosille 2017-2020. Valtuusto päätti 21.10.2019 § 76 käyttää optiota ja jatkaa palvelun voimassaoloa vuosille 2021-2022. 

Emokunnan, eli kaupungin tarkastuksen kilpailutuksessa lähtökohtana oli, että lakisääteinen tilintarkastus tarkoittaa vuosittain 80 tarkastuspäivää. Tarkastusta täydentävän asiantuntijapalvelun määrästä ja sisällöstä päätettäisiin erikseen. Kunkin tarkastuspäivän hinnaksi tuli kilpailutuksen nojalla 450€ (Alv 0%)/päivä.

Sopimuksen nojalla tilintarkastusyhteisö voi tuottaa lakisääteiseen tarkastukseen kuulumattomia asiantuntijapalveluja myös konsernijohdon käyttöön, jolloin palvelun sisältö sekä palvelun asiatarkastus ja laskutus eivät toteudu tarkastuslautakunnan kautta.

Valtuuston päätöksen toimeenpano konserniyhteisöissä on konsernijohdon vastuulla oleva asia. Konserniyhteisöjen tarkastusasiat eivät kuulu tarkastuslautakunnan toimivaltaan.

Mikä on tilintarkastuksen palvelukuvaus?

Tilintarkastuskilpailutuksen nojalla on laadittu tilintarkastussopimus ja siihen liittyvä palvelukuvaus. Tilintarkastaja esittää tarkastuslautakunnalle tarkastusvuotta koskevat suunnitelmat ennen tilikauden tarkastuksen aloittamista. Ja tilikauden aikana tilintarkastaja antaa havainnoistaan lautakunnalle vähintään kaksi väliraporttia. Tilintarkastaja osallistuu vuosittain vähintään viiteen tarkastuslautakunnan kokoukseen. Tilintarkastaja esittää käsityksiään kaupungin talousjohdolle vuosittain kolme kertaa pidettävissä konsultointipalavereissa. Tilintarkastaja pitää tilinpäätökseen liittyvän esityksen valtuustolle.

Tarkastuspalvelujen hankinnat vuosina 2016 - 2020

Tilinpäätöksen liitetiedoissa kerrotaan tilintarkastusyhteisön kaupungille tuottamien palvelujen kokonaislaskutus (Alv 0%):

 • 2016: Lakisääteiset palkkiot 41 860; Muut palkkiot 35 338; Yhteensä 77 198

 • 2017: Lakisääteiset palkkiot 41 730; Muut palkkiot 33 870; Yhteensä 75 600

 • 2018: Lakisääteiset palkkiot 37 800; Muut palkkiot 56 959; Yhteensä 94 759

 • 2019 Lakisääteiset palkkiot 36 000; Muut palkkiot 40 127; Yhteensä 76 127

 • 2020: Lakisääteiset palkkiot 36 000; Muut palkkiot 102 498; Yhteensä 138 498


Muiden palkkioiden laskutus on vaihdellut 35 338€ (2016) ja 102 498€ (2020) välillä. Vuonna 2020 merkittäviä taloushallinnolle kohdennettuja kulueriä olivat vuosien 2017-2019 Alv-laskujen läpikäynti (30 000€) sekä vuotta 2016 koskeva ostolaskuselvitys (10 000€). Hyvinvointipalvelujen toimialan eri kehittämishankkeista muodostui iso kuluerä (yht. noin 30 000€). Tarkempi erittely annetaan kokouksessa. Tarkastuslautakunta on vastannut lakisääteisen tarkastuksen palkkioista.

Tilintarkastajan raportointi ja tilintarkastussuunnitelmat

Tilintarkastajan tehtävistä säädetään tilintarkastusta koskevissa laeissa sekä kuntalaissa. Valtuusto on hallintosäännössä antanut tarkentavia menettelyohjeita. Tilintarkastajan asema on lailla säädetyllä tavoin itsellinen ja riippumaton myös suhteessa tarkastettavaan yhteisöön. Järjestämisvastuussa oleva tarkastuslautakunta ei päätä tarkastussuunnitelmasta eikä valvo tilintarkastajaa. Lautakunnan kuitenkin tulee seurata ”tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi” (HS 89§).

Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastajan raportoinnin vuoden 2020 tarkastuksista erillisenä päätösasiana, jolloin käsittely tapahtuu lautakunnan toimielinkokoonpanossa ja jolloin estettä ei ole perehtyä myös tietoon joka muutoin on salassapidettävää (Kuntalaki 124§).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun tilintarkastuksen järjestämisestä Rovaniemen kaupungissa. Tarkastuslautakunta merkitsee käsittelyn tiedoksi.

Tarkastuslautakunta kuulee vastuullisen tilintarkastaja JHT, KHT Tapio Raappanan selostuksen asiasta.

Merkitään pöytäkirjaan, että kaupunginlakimies Miikka Ruokamo ja sisäinen tarkastaja Sirpa Salminen osallistuvat asiasta käytävään keskusteluun.

Päätös


Tarkastuspäällikön muutettu päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta käy keskustelun tilintarkastuksen järjestämisestä Rovaniemen kaupungissa. Tarkastuslautakunta merkitsee käsittelyn tiedoksi.

Tarkastuslautakunta kuulee vastuullisen tilintarkastaja JHT, KHT Tapio Raappanan selostuksen asiasta.

Merkitään pöytäkirjaan, että kaupunginlakimies Miikka Ruokamo ja sisäinen tarkastaja Sirpa Salminen osallistuvat asiasta käytävään keskusteluun.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää pyytää selvityksen tilintarkastusyhteisön kaupungille tuottamista muista palveluista ja niiden kokonaislaskutuksesta vuosilta 2018-2020. 

 

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun tilintarkastuksen järjestämisestä Rovaniemen kaupungissa, lautakunta merkitsi tilintarkastuksen järjestämiseen liittyvän esityksen pöytäkirjan liitteeksi 1.

Lautakunta kuuli vastuullisen tilintarkastajan JHT, KHT Tapio Raappanan selostuksen tilintarkastuksen tehtävistä ja merkitsi tilintarkastajan esityksen pöytäkirjan liitteeksi 2.

Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginlakimies Miikka Ruokamo ja sisäinen tarkastaja Sirpa Salminen osallistuivat asiasta käytyyn keskusteluun ollen läsnä kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Lautakunta merkitsi sisäisen tarkastajan kuvauksen kaupungin tarkastustoiminnan vastuista pöytäkirjan liitteeksi 3.

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti tarkastuspäällikön muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Tarkastuslautakunta piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen kello 17:37-17:45


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Tarkastuslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.