Tarkastuslautakunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Tilintarkastajan raportointi 09/2021

ROIDno-2019-791

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta ja tarkastussuunnitelmat vuodelle 2021

Tarkastuslautakunta 27.1.2021 § 7 merkitsi kokouksessaan tiedoksi tilintarkastussuunnitelmat vuodelle 2021. Lautakunta seuraa tarkastuksen toteutumista tilintarkastajan raportoinnin kautta. 1.8.2021 aloittaneelle tarkastuslautakunnalle annettava tilintarkastajan raprotointi kertoo, miten tilikauden tarkastus on edennyt.

Tilintarkastussuunnitelmat Rovaniemen peruskaupungin sekä tytäryhteisöjen osalta tilikaudelle 2021 on liitetty tämän asian liitteiksi 1 ja 2 (salassa pidettävä, julkisuuslaki 24 § 1 mom. 15 kohta).

Tarkastuslautakunta on hallinnon ja talouden tarakastuksen järjestäjä

Kuntalaissa määrätään tilintarkastuksesta, tilintarkastajan tehtävistä, tilintarkastajan tietojensaantioikeudesta, sekä tilintarkastuskertomuksen käsittelystä. Tilintarkastaja toimii virkavastuulla. Tarkastukseen sovelletaan tilintarkastuslakia sekä lakia julkishallinnon tilintarkastuksesta.

Kuntalain määrää hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisen valtuuston asettaman tarkastuslautakunnan vastuulle. Lautakunta ei tarkasta vaan tilintarkastaja vastaa laillisuustarkastuksen suorittamisesta. 

KPMG Oy tuottaa tilintarkastuksen palvelut

Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2016 §137 tilintarkastuspalvelujen hankinnasta tarkastuslautakunnan toteuttaman kilpailutuksen perusteella. Kaupungin ja sen määräysvallassa olevien konserniyhteisöjen tilintarkastuspalvelut tilikausilla 2017-2020 tuottaa KPMG Oy Ab. Kaupunginvaltuuston 21.10.2019 §76 hyväksymän optiopäätöksen mukaisesti KPMG vastaa edelleen vuosina 2021-2022 kaupungin ja sen konserniyhteisöjen tilintarkastuksesta.

Kaupungin tarkastuksessa vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Tapio Raappana. Lisäksi tarkastusta suorittaa KPMG Oy:n tililintarkastustiimiin nimetyt tarkastajat ja asiantuntijat. Konseniyhteisöjen osalta tarkastuksen toteutuminen valtuuston päätöksen mukaisesti on konsernijohdon vastuulla oleva asia. Kaupunginhallitus voi antaa toimiohjeita asiassa. 

Tarkastussuunnitelmat tilikaudelle 2021

Kaupungin ja KPMG:n välille on laadittu tilintarkastussopimus, sekä sopimukseen liittyvä palvelukuvaus. Sopimuksen mukaan tilintarkastaja esittää tarkastuslautakunnalle tarkastusvuotta koskevat suunnitelmat ennen tilikauden tarkastuksen aloittamista. Tilikauden aikana tilintarkastaja antaa havainnoistaan lautakunnalle vähintään kaksi väliraporttia. Tiedonsaantia edistää myös tilintarkastajan osallistuminen vuosittain vähintään viiteen tarkastuslautakunnan kokoukseen. Tilintarkastaja esittää käsityksiään kaupungin talousjohdolle vuosittain kolme kertaa pidettävissä konsultointipalavereissa. Tilintarkastaja pitää tilinpäätökseen liittyvän esityksen valtuustolle.

Tarkastuslautakunnalle on määrätty tarkastukseen liittyviä tehtäviä

Sen lisäksi mitä kuntalain 121§:ssä määrätään, tarkastuslautakunnan on kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 84§ mukaan:

- seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,

- huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä

- tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Tapio Raappana raportoi vuoden 2021 tilintarkastuksen etenemisestä tarkastuslautakunnalle. Lautakunta merkitsee raportin tiedoksi. 

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli vastuullisen tilintarkastajan JHT, KHT Tapio Raappanan raportoinnin vuoden 2021 tilintarkastuksen etenemisestä. Lautakunta merkitsi raportoinnin tiedoksi ja lisäsi sen pöytäkirjan liitteeksi 3 salassapidettävänä (julkisuuslaki 24 § 15 kohta).

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Tapio Raappana poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen kello 17:58.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.