Tarkastuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Arviointisuunnitelman laatiminen

ROIDno-2020-3777

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointisuunnitelma (Kuntalaki 121 § 4mom). Suunnitelmasta ja sen sisällöstä ei ole tarkempia määräyksiä. Erilaisista tarkastuslautakuntien käytännöistä, asiantuntijaresursseista ja laajemminkin kuntien toimintakulttuurista johtuen suunnittelmien sisällöt ja suunnittelun käytännöt ovat vaihdelleet merkittävästi. 

Osassa kuntia, kuten Rovaniemellä lautakunta on laatinut vuosittain arviontisuunnitelman, johon se on voinut toimintavuoden aikana tehdä muutoksia. Monissa kunnissa tarkastuslautakunta on päätynyt koko valtuustokauden kattavaan ylätason suunnitelmaan, jota se on vuosittain tarkentanut arvioinnin työohjelmissa. 

Uusi nelivuotinen valtuustokausi alkaa kesäkuussa 2021. Myös tarkastuslautakunta aloittaa uudella kokoonpanolla ns. puhtaalta pöydältä. Arviointisuunnitelmasta päättäessä se on syytä ottaa huomioon.

Sopivana menettelynä voitaneen pitää, että nykyinen lautakunta päättää arviointisuunnitelmasta, joka ulottuu vain toimikauden loppuun eli toukokuuhun 2021 saakka. Suunnitelma voi olla suppea, koska aika ei riitä uusien arviointiteemojen nostamiseen. Suunnitelma voi olla, että "lautakunta tarkastelee kokoavasti kuluneen valtuustokauden arviointihavaintoja, toimenpidesuosituksia sekä niiden vaikuttavuutta kaupungin talouteen ja toimintaan". Arviointihavainnot lautakunta esittää toimikauden päättyessä eli toukokuussa 2021 annettavassa arviointikertomuksessa.

Kesäkuussa aloittavan uuden lautakunnan työn tueksi lautakunta voisi laatia ehdotuksen arviointisuunnitelmasta. Se olisi nykyisen lautakunnan antama "keskustelualoite", jonka pohjalta uusi lautakunta voisi itse tehdä päätöksensä. Uudelle lautakunnalle annettava ehdotus voisi olla koko valtuustokaudelle 2021-2024 ulottuva tiettyihin teemoihin keskittyvä ja vuosittaisen seurannan mahdollistava suunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy kevätkaudelle 2021 ulottuvan arviointisuunnitelman, jonka mukaan se tarkastelee kokoavasti kuluneen valtuustokauden arviointihavaintoja, toimenpidesuosituksia sekä niiden vaikuttavuutta kaupungin talouteen ja toimintaan.

Tarkastuslautakunta päättää laatia kesäkuussa 2021 toimikautensa aloittavaa tarkastuslautakuntaa varten ehdotuksen koko valtuustokaudelle ulottuvasta arviointisuunnitelmasta. Ehdotus tuodaan tammikuussa 2021 pidettävään lautakunnan kokoukseen ja saatetaan suunnitelmasta päätöstä tekemättä uuden lautakunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.