Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Käyttösuunnitelma vuodelle 2021

ROIDno-2020-1330

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 16.11.2020 hyväksyi talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022 ja 2023. Talousarviossa valtuusto päätti myös talousarvion 2021 sitovuudesta (s. 27) todeten, että "Käyttötalousosassa valtuusto päättää sitovat määrärahat toimielimille hallinnon ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista varten. Toimielimet voivat päättää määrärahojensa tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösuunnitelmissa".

Valtuusto hyväksyi talousarviossa tarkastuslautakunnan määrärahaksi 250.000. Se on 400 euroa pienempi kuin tarkastuslautakunnan 30.9.2020 hyväksymä talousarvioesitys (250.400). Valtuuston talousarviopäätöksen jälkeen lautakunnan talousarviota on täsmätty yhdessä konsernitalouden kanssa vastaamaan valtuuston talousarviossa hyväksymää 250.000 määrahaa.

Lautakunnan tulee nyt päättää sille talousarviossa osoitetun 250.000 määrärahan käyttösuunnitelmasta. Liitteenä oleva käyttösuunnitelma perustuu pääluvuiltaan lautakunnan 30.9.2020 hyväksymään talousarvioesitykseen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi liitteen 1 mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2021.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.