Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Kysely tarkastuslautakunnan toiminnasta - tulosten raportointi

ROIDno-2019-3542

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavalle ajalle arvioinnin järjestämistä varten. Muut lautakunnan päätehtävät liittyvät hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseen sekä sidonnaisuusasioihin. 

Luontevaa on, että myös tarkastuslautakunta itse asettuu arvioinnin kohteeksi. Tämän vuoksi tarkastuslautakunta toteutti kyselyn liittyen omaan toimintaansa. Kysely tehtiin kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsenille. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, miten kaupunginvaltuutetut ja kaupunginhallituksen jäsenet ovat kokeneet tarkastuslautakunnan onnistuneen kuluneella toimikaudella. Kyselystä saatavaa palautetta pyritään hyödyntämään paitsi nykyisen, myös tulevan valtuustokauden tarkastuslautakunnan toiminnan kehittämisessä.

Kysely tarkastuslautakunnan toiminnasta toteutettiin marraskuussa, vastaajilla oli vastausaikaa 5.11.-13.11.2020. Kyselyyn vastasi 25 henkilöä, kyselyn vastausprosentti oli 54,35 %.

Kyselyn tuloksista on laadittu raportti viranhaltijatyönä. Raportti esitellään tarkastuslautakunnalle kokouksessa. Kaupunginvaltuustolle tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset esitetään vuoden 2020 arviointikertomuksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi raportin lautakunnan toiminnasta tehdystä kyselystä. Kyselyn tulokset ja tehdyt johtopäätökset esitetään valtuustolle keväällä 2021 annettavassa arviointikertomuksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.