Tarkastuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Lähtökohtia vuoden 2020 arviointikertomuksen laadintaan

ROIDno-2020-3778

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan tulee arvioinnissa lausua myös tuloksellisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Lautakunnan laatima arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. 

Lautakunnan suorittamassa arvioinnissa lähtökohtana on valtuuston asettamat koko konsernia koskevat toiminnan ja talouden tavoitteet.  Oikeudellisesti sitovat tavoitteet valtuusto on aesttanut talousarviossa. Suunnittelukauden, eli lähivuosien tavoitteet valuusto on asettanut ohjaavaksi ja ns. poliittisesti sitovaksi. Pitkän aikavälin tavoitteet valtuusto on päättänyt kuntastrategiassa.  Myös kuntastrategian tavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia, koska ne on tullut huomioida laadittaessa talousarviota ja -suunnitelmaa.

Tarkastuslautakunnan arvioinnissa keskeinen kohde on kunnan hallintoa ja taloutta johtava kunnanhallitus - meillä kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus johtaa myös omistuksia, sillä  konsernijohdon kokoonpanossa se vastaa konserniyhteisöihin kohdistuvasta omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta. Arviointi kohdentuu kaupunginhallituksen ohella myös muihin valtuuston asettamiin toimielimiin. 

Tarkastuslautakunnan on syytä määrittää linjaukset arviointikertomuksen laadintaan. Vuosi 2020 on nykyiselle tarkastuslatuakunnalle viiminen arviointivuosi, Arviointikertomus voi olla rakenteeltaan aiemmista vuosista poikkeava, esimerkiksi siten että:

1)  kertomuksessa arvioidaan kuntalaissa vaadittuja asioita eli valtuuston asettamia toiminnan ja talouden tavoitteita sekä tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta; arviointi pohjautuisi aiempien vuosien malliin, mutta toteutettaisiin suppeampana,

2)  kertomuksessa on taannehtiva koko päättyvälle valtuustokaudelle (2017-2021) ulottuva tarkastelu; arvionnissa palattaisiin aiempien vuosien kertomuksiin ja kuvattaisiin esimerkein minkälaista vaikuttavuutta arviointi on tuonut toimintaan ja talouteen, ja

3) kertomuksessa lisäksi selostetaan vastikään valtuustolle ja kaupunginhallitukselle osoitettua kyselyä ja se tuloksia. Kyselytutkimuksen tulokset ovat osa lautakunnan itsearviointia ja samalla "perintöä" ensi kesäkuussa valittavalle uudelle tarkastuslautakunnalle.

Kertomus ei asiasisällön laajenemisesta huolimatta kasvaisi sivumäärältään, vaan voisi olla jopa aiempia vuosia suppeampi. Esimerkiksi edellä kohdassa 1 olevaa kokonaisuutta voi rajata painottaen vain isoimpia toimielimiä ja merkittävimpiä konserniyhteisöjä.

Tarkastuslautakunnan kokouksessa käytävä keskustelu antaa suuntaviivat arviointikertomuksen jatkovalmistelulle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun keväällä annettavan arviointikertomuksen rakenteesta ja sisällöstä. Valmistelua jatketaan ja luonnostelu arviointikertomuksen rakenteesta sekä sisällöstä esitellään lautakunnalle tammikuussa 2021 pidettävässä kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.