Tarkastuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 159 §:ssä on määräykset pöytäkirjan laatimisesta sekä tarkistamisesta. Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa toimielimen valitsema pöytäkirjan tarkastaja. Toimielin päättää myös tarkastuksen aikarajasta, joka ajoittuu kokouspäivästä lukien seuraavan seitsemän päivän sisälle. 

Kaupunki on lisännyt sähköisten palveluiden käyttöä pyrkien saamaan nopeutta ja kustannusten säästöä hallinnollisiin kuluihin. Pöytäkirja on tällä perustein tarkastettu ja hyväksytty sähköpostitse. Pöytäkirja julkaistaan kokouksesta kahdeksantena päivänä kaupungin verkkosivuilla. Julkaisun päivämäärä merkitään pöytäkirjaan, eikä pöytäkirjoja kuuluteta ilmoitustaululla. Pöytäkirjan varsinainen allekirjoitus on tehty myöhemmin eli yleensä seuraavan kokouksen alussa.

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yksittäisten päätösten osalta pöytäkirja on voitu tarkastaa jo kokouksessa. Estettä ei ole tarkastajaa valitsematta hyväksyä koko pöytäkirjan tarkastaminen jo kokouksessa. Tällöin tarkastaminen on syytä käsitellä kokouksen päättämisen yhteydessä.

Joulupyhien vuoksi tarkoituksenmukaista on, että lautakunta tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa pöytäkirjan tarkastajaa määräämättä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan kokouksen päättämisen yhteydessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.