Tarkastuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu kevätkaudelle 2021

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuodesta 2017 saakka toiminut valtuuston asettama tarkastuslautakunta päättää toimikautensa 31.5.2021. Lautakunta on esittänyt taloushallinnolle ja tilintarkastajalle tilinpäätöskäsittelyä siten, että se ehdittäisiin saattaa valtuustolle vielä nykyisen lautakunnan ollessa toimivaltainen. Tilinpäätöksen yhteydessä käsitellään lautakunnan laatima arviointikertomus.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännön 15 luvussa määrätään toimielinten kokousmenettelystä. Kokoukseen kutsumisen osalta merkityksellinen on erityisesti §138:  "Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen".

Tarkoituksenmukaiseksi järjestelyksi on osoittautunut, että lautakunta päättää ennalta alustavasta kokousaikataulusta. Ja kokouksen kulloinkin päättyessä viimeisen asiakohdan yhteydessä vahvistetaan seuraavan kokouksen ajankohta.

Viranhaltijavalmistelussa esitetään seuraavaa alustavaa kokousaikataulua kevätkaudelle. Kokoukset voitaisiin pitää keskiviikkoisin klo 14.00. Kokoukset pidettäisiin 27.1.2021, 24.2.2021, 24.3.2021, 21.4.2021 ja 12.5.2021. 

Koska valtuuston järjestäytymiskokouksen jälkeen myös uuden lautakunnan tulee käynnistää kokousjärjestelyt, on syytä merkitä kokouskalenteriin kokouspäivä myös sille eli myös ke 16.6.2021 olisi lautakunnan kokous. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi alustavan kokousaikataulun keväälle 2021. Seuraavan kokouksen ajankohta vahvistetaan aina edellisen kokouksen päätöspykälän yhteydessä. 

Päätös

Tarkastuspäällikön muutettu päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta hyväksyy esittelyssä todetun kokousaikataulun keväälle sekä kesäkuulle 2021. Seuraavan kokouksen ajankohta vahvistetaan aina edellisen kokouksen päättämisen yhteydessä.

 

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti tarkastuspäällikön muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.