Tarkastuslautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020, tarkastuslautakunnan käsittely

ROIDno-2021-1098

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi ja allekirjoitti 29.3.2021 § 106 Rovaniemen kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen. Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös emokaupungin ja konserniyhteisöjen tilinpäätösten yhdistelmänä. Kuntayhtymät on yhdistelty Rovaniemen kaupungin omistusosuutta vastaavalla osuudella.

Kaupunginhallitus saattoi tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus oikeutti talous- ja rahoitusyksikön tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tarkastus kattaa emokaupungin tilinpäätöksen sekä siihen kuuluvan konsernitilinpäätöksen. Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Jos kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastaja tekee asiasta tilivelvolliseen kohdistuvan muistutuksen.

Tilintarkastajan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu myös tarkastaa, onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhalllinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti (KuntaL 123§). Sisäisessä tarkastuksessa ja riskien hallinnassa tehdään vuoden aikana selvitysraportteja, joiden perusteella tilintarkastaja voi ottaa kantaa onko kaupunginhallituksessa reagoitu riittävästi esitettyihin korjausliikkeisiin.

Ote KH:n päätöksestä 29.3.2021 § 106 sekä päätökseen liittyvä tilinpäätös vuodelta 2020 jaetaan tarkastuslautakunnan jäsenille esityslistan liitteinä. Asiakirjat ovat yleisesti luettavissa kaupungin sivuilta (www.rovaniemi.fi).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarea vuoden 2020 tilinpäätöksestä. Lautakunta merkitsee kuulemisen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan vuoden 2020 tilinpäätöksen.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta. Lautakunta merkitsi kuulemisen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi liitteenä olevan vuoden 2020 tilinpäätöksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.