Tarkastuslautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Toimielinseuranta 1.1.-21.4.2021

ROIDno-2021-1478

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on arviontitehtäväänsä liittyen seurannut kaupungin eri toimielinten päätöksentekoa. Lautakunnan jäsenillä ja viranhaltijoilla on ollut ennalta nimetyt toimielimet (ns. nimikkolautakunnat) seurantavastuullaan. Lähdeaineistona on käytetty mm. päätöspöytäkirjoja liitteineen.

Toimielinseurannassa huomiota on kiinnitetty valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian sekä talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanoon. Myös tarkastuslautakunnan erikseen nimeämät arviointikohteet on huomioitu seurannassa.

Lautakunnan toimielinseuranta on toteutettu alla olevan nimikkolautakuntajaon mukaan. 

Jaakko Huttunen Koulutuskuntayhtymä
Matti Pöykkö Perusturvalautakunta & kylien kehittämisjaosto
Petri Keihäskoski Sivistyslautakunta
Eemeli Kajula Lapin sairaanhoitopiiri
Anna Suomalainen      Ympäristölautakunta
Raija Kivilahti Elinvoimalautakunta
Piia Hanni Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto
   
Tarkastuspäällikkö Kaupunginhallitus & nimitysjaosto
Kaupunkitarkastaja Tilajaosto

 

Tarkastuslautakunnan toimikausi on päättymässä. Parhaillaan valmistelussa oleva arviointikertomus kohdistuu vuoteen 2020. Talouteen ja toimintaan liittyvät seurantahavainnot vuodelta 2021 eivät siten lähtökohtaisesti tule nykyisen lautakunnan arvioinnin piiriin. Mikäli alkuvuoden havainnot antavat vahvaa tukea kertomuksen laadintaan, ne voidaan kuitenkin rajoitetusti huomioida kertomuksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee toimielinten päätösten seurannan ajalta 1.1. - 21.4.2021.

Merkitään toimielinseurannan raportoinnit tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi jäsenten suorittamat seuraavat toimielinseurannat:

Jaakko Huttunen Koulutuskuntayhtymä
Matti Pöykkö Perusturvalautakunta & kylien kehittämisjaosto
Petri Keihäskoski Sivistyslautakunta
Eemeli Kajula Lapin sairaanhoitopiiri
Anna Suomalainen      Ympäristölautakunta
Raija Kivilahti Elinvoimalautakunta
Piia Hanni Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto
   
Tarkastuspäällikkö Kaupunginhallitus & nimitysjaosto
Kaupunkitarkastaja Tilajaosto

 

Eemeli Kajula poistui esteellisenä kokouksesta perusturvalautakunnan toimielinseurannan käsittelyn ajaksi kello 15:42-15:44 (hallintolaki 28
§ 1 mom. 1 kohta).

Jaakko Huttunen poistui estellisenä kokouksesta kylien kehittämisjaoston toimielinseurannan käsittelyn ajaksi kello 16:17-16:20 (hallintolaki 28
§ 1 mom. 1 kohta). Matti Pöykkö toimi lautakunnan puheenjohtajana kylien kehittämisjaoston toimielinseurannan käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.