Tarkastuslautakunta, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Tarkastuslautakunnan osavuosikatsaus 04/2023

ROIDno-2022-3489

Valmistelija

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (19.12.2022 § 446) talousarvion osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa tammi-huhtikuulta sekä tammi-elokuulta ja viedään tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Osavuosikatsauksessa esitetään talouden toteutumaennuste ja keskeiset muutokset toiminnassa mukaan lukien investoinnit. Osavuosikatsauksessa esitetään lisäksi kaupunginvaltuuston päättämien sitovien tavoitteiden toteutuminen, lautakuntien tuloskorttien tavoitteiden eteneminen sekä toimenpiteiden toteutuminen. Osavuosikatsauksessa esitetään mahdolliset määrärahamuutokset. 

Osavuosikatsauksella on huomioitu kaupunginvaltuuston 27.2.2023 § 22 hyväksymät talousarviomuutokset.

Tarkastuslautakunnan osalta talouden toteuma on jäänyt talousarviossa budjetoitua alhaisemmaksi johtuen lautakunnan henkilöstöjärjestelyistä vuonna 2023. Lisäksi talousarvion laadintatilanteessa epäselvänä olleet tilintarkastuksen kustannukset ovat tarkentuneet valtuuston valittua tilintarkastusyhteisön tilikausien 2023-2024 tarkastusta varten. Näin ollen tarkastuslautakunnan talousarvioon on osavuosikatsauksen tilanteessa syytä esittää muutoksia päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi lautakunnan talouden ja toiminnan tavoitteiden toteuman tilanteen ajalta 1.1.2023-30.4.2023.

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että liitteenä oleva vuoden 2023 talousarvion osavuosikatsaus hyväksytään sisältäen seuraavat määrärahamuutokset: 

  1. Tarkastuslautakunnan käyttötalousosan toimintakate on yhteensä -230 000 euroa
  2. Tarkastuslautakunnan talousarvion käyttötalousosa vuodelle 2023 vahvistetaan liitteen 1 mukaiseksi. 


Tarkastuslautakunta saattaa osavuosikatsauksen edelleen kaupunginhallitukselle koko kaupungin osavuosikatsauksen valmistelua varten.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.