Tarkastuslautakunta, kokous 24.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Kaupungin hankintaprosessit

ROIDno-2019-3542

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 27.11.2020, että lautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan kaupungin hankintaprosesseja.

Kunnan julkiset hankinnat jakautuvat karkeasti tavara- ja palveluhankintoihin sekä rakennusurakoihin. Tehokkuusvaatimukset ovat luoneet paineita kunnallisten palveluiden avaamiseksi kilpailulle. Tämän myötä kuntien omien organisaatioiden ulkopuolelta hankittavien palveluiden määrä sekä suhteellinen osuus ovat kasvaneet ja kasvavat.

Julkisia hankintoja sääntelee hankintalaki, jossa edellytetään mm. hankintojen kilpailuttaminen. Hankintalainsäädännön tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata palveluntarjoajien tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita ja palveluja julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Rovaniemen kaupungin hankintapalvelut kuuluvat kaupungin konsernihallinnossa toimivaan omistajaohjaus-, tila-, laki- ja hankintapalvelut -yksikköön. Hankintapalveluissa toimii tällä hetkellä hankintapäällikkö, hankintalakimies sekä osa-aikainen hankintasihteeri. Yksikössä on parhaillaan menossa kahden hankinta-asiantuntijan rekrytointi.

Hankintapalvelut on asiantuntijatoimija, joka tukee Rovaniemen kaupunkikonsernin hankintaprosesseja. Hankintapalvelujen tehtäviin kuuluu sen vastuulle määriteltyjen yhteishankintojen hallinnointi. Hankintapalvelujen tehtäviin kuuluu myös mm. hankintaprosesseihin liittyvä neuvonta, sopimustenhallinnassa avustaminen sekä kaupungin hankintatoiminnan ohjaaminen ja kehittäminen.

Palvelujen hankinnoissa painopiste keskittyy kilpailutukseen sekä sopimusten laadintaan, hallintaan ja valvontaan. Kyseiset asiat eivät ole tärkeitä vain lain normien kautta. Huolellisesti toteutetun hankintaprosessin ja tehokkaan sopimushallinnan sekä valvonnan kautta kunta voi saavuttaa myös merkittäviä säästöjä. Yksityisten yritysten osalta on tutkittu, että yritykset menettävät keskimäärin n. 9 % vuotuisesta liikevaihdostaan huonon tai tehottoman sopimushallinnan vuoksi. Tästä johtuen myös kunnissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota sopimusten hallintaan.

Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan Rovaniemen kaupunki käytti palvelujen ostoon 109 332 938 euroa, kun summasta on vähennetty erikoissairaanhoidon kustannukset. Sopimuksenalaisia menoja kaupungilla on siis merkittävästi. Kyse on osaltaan kunnan edunvalvonnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee hankintapäällikkö Satu Räisästä liittyen kaupungin hankintaprosesseihin. Lautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli hankintapäällikkö Satu Räisästä. Lautakunta liitti hankintapäällikön esityksen pöytäkirjan liitteeksi 1 sekä merkitsi kuulemisen tiedoksi.

 

Petri Keihäskoski saapui paikalle tämän pykälän käsittelyn aikana kello 15:26.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.