Tarkastuslautakunta, kokous 24.2.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 27 Sisäinen valvonta ja kunnan valvontajärjestelmä vuonna 2020

ROIDno-2019-791

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli 1.2.2021 §31 sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa ja vuosiraportteja. Esittelyteksissä on laaja kuvaus toteutuneista ja suunnitelluista toimista. Kuten kaupunginhallituksen esittelyssä todettiin: 

"Kaupungin hallinnon ja talouden valvonnassa ulkoinen tarkastus ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Vastuu sisäisen valvonnan organisoinnista kaupunkikonsernissa on kaupunginhallituksella ja toimivalla johdolla. Esimiehet vastaavat sisäisestä valvonnasta omissa toimintaprosesseissaan virkatehtäviensä ja kaupunginhallituksen antamien määräysten mukaisesti. Tarkastustoimet tulee kunkin valvonnasta vastuullisen suorittaa ja dokumentoida siten, että ne edesauttavat tilinpäätökseen liitettävän toimintakertomuksen laatimista.

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja konsultointitoimintaa. Sisäinen tarkastaja toimii sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen, riskiperusteisen vuosisuunnitelman ja kaupunginjohtajan erikseen antamien tarkastusmääräysten mukaisesti. Sisäinen tarkastaja raportoi kaupunginhallitukselle vuosittain keskeisimmistä tarkastushavainnoista. "

Tilintarkastaja vastaa kuntalain 123 §:n mukaisesti siitä, että kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti. Myös tarkastuslautakunnan tiedonsaanti  toimista on perusteltu. Valtuusto on hallintosäännössä (84 § 3k) määrännyt että lautakunnan tulee olla aloitteellinen ja yhteensovittaa tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtäviä mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee sisäinen tarkastaja Sirpa Salmista.