Tarkastuslautakunta, kokous 24.2.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 25 Tilivelvollisuuden määrittäminen

ROIDno-2019-791

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilivelvollisten määrittäminen valmisteluun

Kaupunginhallitus antoi valtuustolle 15.2.2021 § 5 arviointikertomuksen seurantaraportin. Siinä kaupunginhallitus kertoi, että tilivelvollisten määrittäminen on tarkastuspäällikön valmistelussa. Tehtävä on vuoden 2021 talousarviossa asetettu tarkastuslautakunnalle. Tältä osin tarkastuslautakunnan on syytä käsitellä asia ja saattaa se tiedoksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. 

Kuntalaki ei vaadi tilivelvollisuuden määrittelyä

Tilivelvollisuus liittyy tilintarkastajan valtuustolle antamaan tilintarkastuskertomukseen. Kuten kuntalaissa (125§) todetaan, tilintarkastaja harkitsee tilikauden tarkastuksen jälkeen vastuuvapauden myöntämisen tilivelvolliselle. Jos aihetta on, tilintarkastaja tekee tilivelvolliseen kohdistuvan muistutuksen. Viimekädessä valtuusto päättää kertomusta käsitellessään vastuuvapaudesta tilivelvolisille.

Kuntalaki ei vaadi tilivelvollisten määrittelyä. Mutta monessa kunnassa määrittely on nähty tarkoituksenmukaisena. Myös kuntalakikommentaari (Kuntalaki tausta ja tulkinnat, Hki 2019, s 834) pitää aiheellisena tilivelvollisten määrittelyä ja siitä valtuustossa päättämistä. Valmisteluvastuu kuuluisi tarkastuslautakunnalle. Asiassa tulisi kuulla kunnanhallitusta ja tilintarkastajaa

Kaupunginhallitus oikea taho määrittelemään tilivelvolliset 

Tilivelvollisten ennalta määrittely ja valtuustossa päättäminen voi olla aiheellista, vaikka laki ei sitä vaadi. Määrittely on informatiivinen. Määrittely tuo jossain määrin selkeyttä ja vastuuaseman tietoisuutta tilivelvollisille. Mutta tarkastuslautakunta ei ole oikea taho asian valmistelussa ja määrittelyssä. 

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus osana konsernijohtoa vastaa myös omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnasta - siis vain rajoitetusti julkisuudessa näkyvästä toiminnasta. Kunnanhallitus valmistelee ja esittelee valtuustolle hallintosäännön ja siinä mm. sen kuinka valta- ja vastuusuhteet määrittyvät. Kunnanhallitus esittää (talousarvioesityksessä) valtuustolle talousarviovuoden määrärahat, niiden kohdentamisen ja sitovuustason. 

Kunnanhallitus ja kunnan toimiva johto määrittää yksittäisillä päätöksillä sekä tosisasiallisella hallintotoiminnalla kuka, mistä ja milloinkin vastaa. Tilivelvollisuus on tilivuoden kuluessa muuttuva asiaintila. Nimenomaan kunnanhallitus on se taho, joka voi asemansa perusteella esittää käsityksensä tilivelvollisista.

Luontevaa on että tilivelvollisuus määritetään osana talousarviota. Ja sen tekee talousarvioesityksen valtuustolle laativa kunnanhallitus. Niiltä osin kuin kunnanhallitus näkee muutoksia tilivelvollisuudessa tapahtuneen tilivuoden aikana, voi se esittää muuttuneen käsityksensä allekirjoittamassaan tilinpäätöksessä.

Tilintarkastaja viime kädessä ratkaisee tilvelvollisuuden

Tilintarkastaja tulee tilintarkastuskertomuksessa lausua, voidaanko tilvelvollisisille myöntää vastuuvapaus. Kunnan etukäteinen tilivelvollisten määrittely ja esitetty nimiluettelo tilivelvollisista ei sido tilintarkastajaa. Myös luettelon ulkopuolinen taho voi olla tilintarkastajan käsityksen mukaan tilivelvollinen. 

Jos tilintarkastaja antaa puhtaan kertomuksen sijaan ns. mukautetun kertomuksen, tilintarkastaja siinä yhteydessä myös yksilöi, kenelle tilivelvolliselle vastuuvapautta ei voi myöntää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se määrittelee tilivelvolliset ja esittää luettelon valtuuston hyväksyttätäksi.