Tarkastuslautakunta, kokous 24.2.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 30 Toimielinseuranta 27.10.-31.12.

ROIDno-2017-1194

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on arviontitehtäväänsä liittyen seurannut kaupungin eri toimielinten päätöksentekoa. Lautakunnan jäsenillä ja viranhaltijoilla on ollut ennalta nimetyt toimielimet (ns. nimikkolautakunnat) seurantavastuullaan. Lähdeaineistona käytetään mm. päätöspöytäkirjoja liitteineen.

Toimielinseurannassa huomiota on kiinnitetty valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian sekä talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanoon. Myös tarkastuslautakunnan erikseen nimeämät arviointikohteet on huomioitu seurannassa. Tarkastuslautakunta on hyväksynyt lomakepohjan, jota jäsenet voivat käyttää apunaan toimielinseurannan toteuttamisessa.

Tehdyistä havainnoista raportoidaan tarkastuslautakunnalle jälkikäteen pyrkien nostamaan keskeisimmät havainnot lautakunnan keskusteluun ja terpeellisilta osin myös arviointikertomukseen. Lautakaunnan jäsenet voivat laatia tekemästään seurannasta kirjalliset muistiinpanot, joita tarvittavin osin hyödynnetään arviontikertomuksen laadinnassa.

Lautakunnan toimielinseuranta on toteutettu alla olevan nimikkolautakuntajaon mukaan. 

Jaakko Huttunen Koulutuskuntayhtymä
Matti Pöykkö Perusturvalautakunta & kylien kehittämisjaosto
Petri Keihäskoski Sivistyslautakunta
Eemeli Kajula Lapin sairaanhoitopiiri
Anna Suomalainen      Ympäristölautakunta
Raija Kivilahti Elinvoimalautakunta
Piia Hanni Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto
   
Tarkastuspäällikkö Kaupunginhallitus & nimitysjaosto
Kaupunkitarkastaja Tilajaosto

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee toimielinten päätösten seurannan ajalta 27.10 - 31.12.2020.

Merkitään toimielinseurannan raportoinnit tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan lautakunnan kokoukseen, joka pidetään 24.2.2021.

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 27.1.2021 § 11 siirtää toimielinseurannan käsittelyn ajalta 27.10.-31.12.2020 seuraavaan kokoukseensa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee toimielinten päätösten seurannan ajalta 27.10 - 31.12.2020.

Merkitään toimielinseurannan raportoinnit tiedoksi.