Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Ilmoitusasiat 06/2020

ROIDno-2019-787

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

- Tarkastuslautakunnan jäsenen vaihtuminen; kaupunginvaltuusto 15.6.2020 §47 myönsi Anni-Sofia Sihvolle eron tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen tarkastuslautakuntaan jäseneksi Raija Kivilahden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.