Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Keskustelu vuoden 2019 tilintarkastuksen raportista

ROIDno-2019-791

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilintarkastaja raportoi vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista. Tilintarkastaja KHT, JHT Tapio Raappana esittelee raportin tarkastuslautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee vastuullista tilintarkastaja Tapio Raappanaa vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista.

Merkitään saatu raportti tiedoksi ja liitetään se pöytäkirjaan (salassa pidettävä, JulkL 24§ 15k)

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli tilintarkastaja Tapio Raappanaa ja merkitsi raportin tiedoksi.

Lautakunta päätti, että tilintarkastajan raportti vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi
  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilintarkastaja raportoi vuoden 2019 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista tarkastuslautakunnalle 27.5.2020. Tarkastuslautakunta jatkaa keskustelua tarkastuslautakunnalle luovutetun tarkastusraportin merkittävimmistä havainnoista. Lautakunta huomioi raportin havainnot myös kuluvan vuoden arviointia suorittaessaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun tilintarkastusraportin merkittävimmistä havainnoista. Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun tilintarkastusraportin merkittävimmistä havainnoista. Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.