Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen

ROIDno-2019-3542

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta seuraa arviointisuunnitelmansa mukaisesti sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä. Uudistuksen ensimmäinen versio on 15.6.2020 lähetetty lausuntokierrokselle ja samalla yleiset tavoitteet ja suuntaviivat on tuotu julkisuuteen. Uudistuksen tavoitteena on edelleen muun muassa kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, vastata yhteiskunnallisten muutosten tuomiin haasteisiin sekä hallita kustannuksia. Tarkastuslautakunnan on hyvä käydä läpi uudistuksen sisältöä alustavasti, jotta se pystyy paremmin arvioimaan myös kaupungin toimintaa sote-uudistusta koskien.

Lausuntokierrokselle lähtenyt sote- ja maakuntauudistusluonnos eroaa Sipilän hallituksen uudistuksesta esimerkiksi siten, että siinä painotetaan vahvan julkisen palveluntuotannon roolia kun taas aiemman uudistuksen keskeisenä elementtinä oli niin sanottu valinnanvapausmalli. Uudistus myös mahdollistaa voimassa olevien ulkoistussopimusten purkamisen, jos ne eivät täytä uuden lainsäännön kriteereitä. Nyt lausuntokierrokselle lähetetyn uudistuksen laajuus on suppeampi, niin sanottu luurankomalli, jonka päälle voidaan myöhemmin lisätä eri elementtejä. Nykyinen uudistus siirtää maakunnille kaksi päätehtävää: sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen siirtäminen kunnilta maakunnille.

Kuntakentällä kritiikkiä uudistusta kohtaan on herättänyt se, että kunnat ovat olleet lähes kokonaan sivussa valmistelusta tähän asti. Täten alkaneen lausuntokierroksen merkitys korostuu kuntien näkökulmasta. Lausumisaikaa on syyskuun loppuun asti. Kuntaliitto tulee käsittelemään lakiluonnoksen keskeisiä kysymyksiä eri kuntaverkostoissa. 

Jo nyt uudistus on herättänyt kritiikkiä sisällöllisiltä asioilta muun muassa kuntien rahoituksen riittävyyden ja verotuksen näkökulmasta. Kuntien rooli muuttuu radikaalisti uudistuksen myötä ja samalla suuri osa rahoituksesta siirtyy kunnilta maakunnille. Kustannuksia ja tuloja siirtyy koko maan tasolla yhtä paljon, mutta kuntakohtaiset siirtymät saattavat poiketa merkittävästi. Kustannuksia ja tuloja siirtyy maakuntien toiminnan rahoittamiseksi arviolta 19,1 mrd. euroa vuoden 2020 tasolla. Kuntakohtaisia muutoksia pyritään rajoittamaan esimerkiksi toistaiseksi pysyvällä +/- 100 euron asukaskohtaisella vuosikatteen enimmäismuutosrajoittimella. 100 euroa asukasta kohden saattaa kuitenkin merkitä joissain kunnissa suuriakin menojen lisääntymisiä.

Kunnallisveroprosenttia aiotaan alentaa kaikilta kunnilta 12,63 %-yksikköä ja valtion verotusta kiristetään vastaavasti. Tämä uudistus ei ota huomioon kuntien erilaisuutta. Vaikka verotusprosenttien erotus pysyy nimellisesti samana, veroprosentin vakioitu alennus aiheuttaa kuntien veroprosenttien suhteellisten erojen voimakkaan kasvun. Tämä voi edistää kuntien eriarvoisuuden kasvua.

Sote-uudistuksen lausuntokierros kestää 25.9.2020 asti ja se on tarkoitus tuoda hallituksen esityksenä eduskuntaan tämän vuoden joulukuussa. Maakuntavaalien järjestäminen on suunniteltu vuoden 2022 alkuun ja tehtävät siirtyisivät sote-maakunnille 1.1.2023.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun sote-ja maakuntauudistuksesta. Lautakunta merkitsee tiedoksi esittelyssä annetun selvityksen uudistuksen etenemisestä.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun sote- ja maakuntauudistuksesta. Lautakunta merkitsi uudistuksen etenemisestä annetun selvityksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.